Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2017. gada 6. janvārī

2017. gada 10. janvārī

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2017. gada 6. janvārī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) samazinājās par 3.6 mljrd. euro (līdz 282.8 mljrd. euro).

Likviditāti palielinošās operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2017. gada 5. janvārī Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 4.3 mljrd. ASV dolāru 2.1 mljrd. ASV dolāru

Šos likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms faktiski nemainījās (320.9 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 4 mljrd. euro (līdz 1 122.2 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 4.7 mljrd. euro (līdz 110.2 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 21.3 mljrd. euro (līdz 150.3 mljrd. euro). Trešdien, 2017. gada 4. janvārī, galvenajai refinansēšanas operācijai (5.1. aktīvu postenis) 39.1 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 34 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 1 nedēļa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.2 mljrd. euro (faktiski tāds pats kā iepriekšējā nedēļā), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 440.5 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 424.2 mljrd. euro). Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12 mljrd. euro (līdz 1 666.1 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2017. gada 6. janvārī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar pagājušo nedēļu
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 12.8 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 6.9 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 203.7 mljrd. euro +0.2 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 22.9 mljrd. euro +0.1 mljrd. euro –0.0 mljrd. euro
"Uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programma" 51.8 mljrd. euro +0.8 mljrd. euro
"Valsts sektora aktīvu iegādes programma" 1 265.6 mljrd. euro +11 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 102.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 39.6 mljrd. euro (līdz 928.6 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 382 062 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 326 551 −1 303
  2.1 SVF debitoru parādi 78 711 −41
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 247 839 −1 262
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 31 894 1 175
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 18 470 −612
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 18 470 −612
  4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 590 825 −5 048
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 34 006 −5 125
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 556 570 0
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 249 77
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 70 918 1 814
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 1 986 976 12 077
  7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 1 666 075 12 049
  7.2 Pārējie vērtspapīri 320 901 28
8 Valdības parāds euro 26 460 0
9 Pārējie aktīvi 238 482 1 635
Kopā aktīvi 3 672 638 9 737
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 122 223 −3 993
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1 369 150 55 886
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 928 578 39 591
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 440 534 16 326
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 38 −31
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 8 864 −563
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 213 812 −6 948
  5.1 Saistības pret valdību 110 214 −4 665
  5.2 Pārējās saistības 103 597 −2 283
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 167 363 −38 315
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5 702 2 058
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 10 701 1 400
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 10 701 1 400
  8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 59 263 0
10 Pārējās saistības 221 331 −71
11 Pārvērtēšanas konti 394 418 0
12 Kapitāls un rezerves 99 811 283
Kopā pasīvi 3 672 638 9 737
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem