Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 stycznia 2017 roku

10 stycznia 2017

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6.01.2017 stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 3,6 mld EUR, do 282,8 mld EUR.

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
5.01.2017 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 4,3 mld USD 2,1 mld USD

Powyższe transakcje zasilające w płynność zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku ze stałą linią swapową między Europejskim Bankiem Centralnym a Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) pozostały na praktycznie niezmienionym poziomie 320,9 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 4 mld EUR, do 1122,2 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) zmalały o 4,7 mld EUR, do 110,2 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 21,3 mld EUR, do 150,3 mld EUR. W środę 4.01.2017 przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej (MRO) (pozycja aktywów 5.1) w kwocie 39,1 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji, z terminem tygodniowym, w kwocie 34 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,2 mld EUR (tyle samo co w poprzednim tygodniu), natomiast wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 440,5 mld EUR (wobec 424,2 mld EUR w poprzednim tygodniu). Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 12 mld EUR, do 1666,1 mld EUR. Poniższa tabela przedstawia pozycję aktywów 7.1 w podziale na portfele. Wszystkie portfele wykazuje się według zamortyzowanego kosztu.

Portfele papierów wartościowych do celów polityki pieniężnej Wartość na 6.01.2017 Różnica wobec poprzedniego tygodnia – zakup Różnica wobec poprzedniego tygodnia – wykup
Pierwszy program skupu obligacji zabezpieczonych 12,8 mld EUR
Drugi program skupu obligacji zabezpieczonych 6,9 mld EUR
Trzeci program skupu obligacji zabezpieczonych 203,7 mld EUR +0,2 mld EUR
Program skupu papierów wartościowych zabezpieczonych aktywami 22,9 mld EUR +0,1 mld EUR -0,0 mld EUR
Program skupu aktywów sektora przedsiębiorstw 51,8 mld EUR +0,8 mld EUR
Program skupu aktywów sektora publicznego 1265,6 mld EUR +11 mld EUR
Program dotyczący rynków papierów wartościowych 102,3 mld EUR

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych ze strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 39,6 mld EUR, do 928,6 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 382.062 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 326.551 −1.303
  2.1 Należności od MFW 78.711 −41
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 247.839 −1.262
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 31.894 1.175
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 18.470 −612
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 18.470 −612
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 590.825 −5.048
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 34.006 −5.125
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 556.570 0
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 249 77
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 70.918 1.814
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 1.986.976 12.077
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 1.666.075 12.049
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 320.901 28
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 26.460 0
9 Pozostałe aktywa 238.482 1.635
Aktywa razem 3.672.638 9.737
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.122.223 −3.993
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.369.150 55.886
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 928.578 39.591
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 440.534 16.326
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 38 −31
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 8.864 −563
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 213.812 −6.948
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 110.214 −4.665
  5.2 Pozostałe zobowiązania 103.597 −2.283
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 167.363 −38.315
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.702 2.058
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.701 1.400
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.701 1.400
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 59.263 0
10 Pozostałe pasywa 221.331 −71
11 Różnice z wyceny 394.418 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 99.811 283
Pasywa razem 3.672.638 9.737
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami