Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 януари 2017 г.

10 януари 2017 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 6 януари 2017 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 3,6 млрд. евро до 282,8 млрд. евро.

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
5 януари 2017 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 4,3 млрд. щатски долара 2,1 млрд. щатски долара

Тези транзакции по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), остават практически без изменение в размер на 320,9 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 4 млрд. евро до 1122,2 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление с 4,7 млрд. евро до 110,2 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 21,3 млрд. евро до 150,3 млрд. евро. На 4 януари 2017 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране (статия 5.1 от активите) в размер на 39,1 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 34 млрд. евро с едноседмичен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,2 млрд. евро (практически без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 440,5 млрд. евро (при 424,2 млрд. евро през предходната седмица). Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12 млрд. евро до 1666,1 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 6 януари 2017 г. Седмично изменение – покупки Седмично изменение – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 12,8 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 6,9 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 203,7 млрд. евро +0,2 млрд. евро
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 22,9 млрд. евро +0,1 млрд. евро -0,0 млрд. евро
Програма за закупуване от корпоративния сектор 51,8 млрд. евро +0,8 млрд. евро
Програма за закупуване от публичния сектор 1265,6 млрд. евро +11 млрд. евро
Програма за пазарите на ценни книжа 102,3 млрд. евро

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 39,6 млрд. евро до 928,6 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 382 062 0
2 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 326 551 −1 303
  2.1 Вземания от МВФ 78 711 −41
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни кредити и други чуждестранни активи 247 839 −1 262
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 31 894 1 175
4 Вземания от нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 18 470 −612
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 18 470 −612
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по ERM II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 590 825 −5 048
  5.1 Основни операции по рефинансиране 34 006 −5 125
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 556 570 0
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 249 77
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 70 918 1 814
7 Ценни книжа на резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 1 986 976 12 077
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 1 666 075 12 049
  7.2 Други ценни книжа 320 901 28
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 460 0
9 Други активи 238 482 1 635
Общо активи 3 672 638 9 737
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 122 223 −3 993
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 369 150 55 886
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 928 578 39 591
  2.2 Депозитно улеснение 440 534 16 326
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 38 −31
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 8 864 −563
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти на еврозоната, деноминирани в евро 213 812 −6 948
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 110 214 −4 665
  5.2 Други задължения 103 597 −2 283
6 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в евро 167 363 −38 315
7 Задължения към резиденти на eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 702 2 058
8 Задължения към нерезиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 701 1 400
  8.1 Депозити, салда и други задължения 10 701 1 400
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по ERM ІІ 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 59 263 0
10 Други задължения 221 331 −71
11 Сметки за преоценка 394 418 0
12 Капитал и резерви 99 811 283
Общо пасиви 3 672 638 9 737
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите