Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата

1 декември 2017 г.
Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 379 045 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 299 859 1 536
  2.1 Вземания от МВФ 72 341 96
  2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други чуждестранни активи 227 518 1 440
3 Вземания от резиденти в еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 32 853 −159
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 009 214
  4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 009 214
  4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 768 934 1 825
  5.1 Основни операции по рефинансиране 4 994 2 018
  5.2 Операции по дългосрочно рефинансиране 763 698 −16
  5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  5.4 Структурни обратни операции 0 0
  5.5 Пределно кредитно улеснение 243 −177
  5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции в еврозоната, деноминирани в евро 50 674 −4 881
7 Ценни книжа на резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 2 627 250 13 284
  7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 2 347 324 13 974
  7.2 Други ценни книжа 279 926 −690
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 25 058 0
9 Други активи 241 108 1 496
Общо активи 4 440 791 13 317
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на транзакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 146 688 6 691
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 2 034 814 61 964
  2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 1 339 954 69 547
  2.2 Депозитно улеснение 694 850 −7 584
  2.3 Срочни депозити 0 0
  2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
  2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 10 0
3 Други задължения към кредитни институции от eврозоната, деноминирани в евро 6 503 −24
4 Емитирани дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти в еврозоната, деноминирани в евро 292 862 −67 296
  5.1 Сектор „Държавно управление“ 170 323 −61 707
  5.2 Други задължения 122 538 −5 589
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 185 470 15 303
7 Задължения към резиденти в eврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 184 495
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 11 427 216
  8.1 Депозити, салда и други задължения 11 427 216
  8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по валутен механизъм II 0 0
9 Кореспондираща позиция на специални права на тираж, предоставени от МВФ 55 649 0
10 Други задължения 230 949 −4 033
11 Сметки за преоценка 364 946 0
12 Капитал и резерви 102 298 0
Общо пасиви 4 440 791 13 317