Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning

1 december 2017
Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 379.045 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 299.859 1.536
  2.1 Fordringar på IMF 72.341 96
  2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 227.518 1.440
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 32.853 −159
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.009 214
  4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.009 214
  4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterat till penningpolitiska transaktioner 768.934 1.825
  5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 4.994 2.018
  5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 763.698 −16
  5.3 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  5.4 Strukturella reverserade transaktioner 0 0
  5.5 Utlåningsfacilitet 243 −177
  5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 50.674 −4.881
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 2.627.250 13.284
  7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiska syften 2.347.324 13.974
  7.2 Övriga värdepapper 279.926 −690
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 25.058 0
9 Övriga tillgångar 241.108 1.496
Summa tillgångar 4.440.791 13.317
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.146.688 6.691
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 2.034.814 61.964
  2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 1.339.954 69.547
  2.2 Inlåningsfacilitet 694.850 −7.584
  2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
  2.4 Finjusterande reverserade transaktioner 0 0
  2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 10 0
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.503 −24
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 292.862 −67.296
  5.1 Offentliga sektorn 170.323 −61.707
  5.2 Övriga skulder 122.538 −5.589
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 185.470 15.303
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 9.184 495
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 11.427 216
  8.1 Inlåning, saldon och övriga skulder 11.427 216
  8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 55.649 0
10 Övriga skulder 230.949 −4.033
11 Värderegleringskonton 364.946 0
12 Kapital och reserver 102.298 0
Summa skulder 4.440.791 13.317