Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος

1 Δεκεμβρίου 2017
Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 379.045 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 299.859 1.536
  2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 72.341 96
  2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 227.518 1.440
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 32.853 −159
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 16.009 214
  4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 16.009 214
  4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 768.934 1.825
  5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 4.994 2.018
  5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 763.698 −16
  5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
  5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 243 −177
  5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 50.674 −4.881
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 2.627.250 13.284
  7.1 Τίτλοι διακρατούμενοι για σκοπούς νομισματικής πολιτικής 2.347.324 13.974
  7.2 Λοιποί τίτλοι 279.926 −690
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 25.058 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 241.108 1.496
Σύνολο ενεργητικού 4.440.791 13.317
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.146.688 6.691
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 2.034.814 61.964
  2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 1.339.954 69.547
  2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 694.850 −7.584
  2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
  2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
  2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 10 0
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 6.503 −24
4 Εκδοθέντα πιστοποιητικά χρέους 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 292.862 −67.296
  5.1 Γενική κυβέρνηση 170.323 −61.707
  5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 122.538 −5.589
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 185.470 15.303
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 9.184 495
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 11.427 216
  8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 11.427 216
  8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 55.649 0
10 Λοιπά στοιχεία παθητικού 230.949 −4.033
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 364.946 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 102.298 0
Σύνολο παθητικού 4.440.791 13.317