Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats

01.12.2017.
Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 379 045 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 299 859 1 536
  2.1 SVF debitoru parādi 72 341 96
  2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 227 518 1 440
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 32 853 −159
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16 009 214
  4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16 009 214
  4.2 Kredītiespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā izsniegti aizdevumi euro 768 934 1 825
  5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 4 994 2 018
  5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 763 698 −16
  5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
  5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 243 −177
  5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 50 674 −4 881
7 Euro zonas valstu rezidentu vērtspapīri euro 2 627 250 13 284
  7.1 Monetārās politikas mērķiem turētie vērtspapīri 2 347 324 13 974
  7.2 Pārējie vērtspapīri 279 926 −690
8 Valdības parāds euro 25 058 0
9 Pārējie aktīvi 241 108 1 496
Kopā aktīvi 4 440 791 13 317
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1 146 688 6 691
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 2 034 814 61 964
  2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 1 339 954 69 547
  2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 694 850 −7 584
  2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
  2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
  2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 10 0
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm 6 503 −24
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 292 862 −67 296
  5.1 Saistības pret valdību 170 323 −61 707
  5.2 Pārējās saistības 122 538 −5 589
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 185 470 15 303
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 9 184 495
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 11 427 216
  8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 11 427 216
  8.2 Kredītiespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF Speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 55 649 0
10 Pārējās saistības 230 949 −4 033
11 Pārvērtēšanas konti 364 946 0
12 Kapitāls un rezerves 102 298 0
Kopā pasīvi 4 440 791 13 317