Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu

1 grudnia 2017
Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 379.045 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 299.859 1.536
  2.1 Należności od MFW 72.341 96
  2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 227.518 1.440
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 32.853 −159
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.009 214
  4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.009 214
  4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 768.934 1.825
  5.1 Podstawowe operacje refinansujące 4.994 2.018
  5.2 Dłuższe operacje refinansujące 763.698 −16
  5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
  5.5 Kredyt w banku centralnym 243 −177
  5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 0 0
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 50.674 −4.881
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 2.627.250 13.284
  7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 2.347.324 13.974
  7.2 Pozostałe papiery wartościowe 279.926 −690
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 25.058 0
9 Pozostałe aktywa 241.108 1.496
Aktywa razem 4.440.791 13.317
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 1.146.688 6.691
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 2.034.814 61.964
  2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 1.339.954 69.547
  2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 694.850 −7.584
  2.3 Depozyty terminowe 0 0
  2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
  2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 10 0
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.503 −24
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 292.862 −67.296
  5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 170.323 −61.707
  5.2 Pozostałe zobowiązania 122.538 −5.589
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 185.470 15.303
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 9.184 495
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 11.427 216
  8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 11.427 216
  8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 55.649 0
10 Pozostałe pasywa 230.949 −4.033
11 Różnice z wyceny 364.946 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 102.298 0
Pasywa razem 4.440.791 13.317