Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem

1 december 2017
Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 379.045 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 299.859 1.536
  2.1 Vorderingen op het IMF 72.341 96
  2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in effecten, externe leningen en overige externe activa 227.518 1.440
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 32.853 −159
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.009 214
  4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in effecten en leningen 16.009 214
  4.2 Vorderingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 768.934 1.825
  5.1 Basisherfinancieringstransacties 4.994 2.018
  5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 763.698 −16
  5.3 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
  5.5 Marginale beleningsfaciliteit 243 −177
  5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen in het eurogebied, luidende in euro 50.674 −4.881
7 Effecten uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 2.627.250 13.284
  7.1 Voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden effecten 2.347.324 13.974
  7.2 Overige effecten 279.926 −690
8 Overheidsschuld, luidende in euro 25.058 0
9 Overige activa 241.108 1.496
Totaal activa 4.440.791 13.317
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.146.688 6.691
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen in het eurogebied in verband met in euro luidende monetairbeleidstransacties 2.034.814 61.964
  2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 1.339.954 69.547
  2.2 Depositofaciliteit 694.850 −7.584
  2.3 Termijndeposito's 0 0
  2.4 Finetuningtransacties met wederinkoop 0 0
  2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 10 0
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.503 −24
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 292.862 −67.296
  5.1 Overheid 170.323 −61.707
  5.2 Overige verplichtingen 122.538 −5.589
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 185.470 15.303
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.184 495
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 11.427 216
  8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 11.427 216
  8.2 Verplichtingen uit hoofde van de ERM II-kredietfaciliteit 0 0
9 Tegenwaarde van toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 55.649 0
10 Overige passiva 230.949 −4.033
11 Herwaarderingsrekeningen 364.946 0
12 Kapitaal en reserves 102.298 0
Totaal passiva 4.440.791 13.317