Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 април 2015 г.

14 април 2015 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 10 април 2015 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) намалява с 0,3 млрд. евро до 273,3 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти и портфейлни транзакции.

През седмицата Евросистемата не е извършвала транзакции по предоставяне на ликвидност във връзка с постоянното споразумение за суап, сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,5 млрд. евро до 378,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 3,8 млрд. евро до 1021 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 6,6 млрд. евро до 75 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 2,4 млрд. евро до 437,8 млрд. евро. На 8 април 2015 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 103,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 108,3 млрд. евро със седемдневен матуритет.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,1 млрд. евро (практически без промяна спрямо предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 88 млрд. евро (при 85,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 12 млрд. евро до 312,7 млрд. евро. В таблицата по-долу е представена подробна разбивка по различни портфейли на статия 7.1 от активите. Всички портфейли се отчитат по амортизирана стойност.

Портфейли от ценни книжа по паричната политика Стойност, отчетена към 10 април 2015 г. Разлика спрямо 3 април 2015 г. – покупки Разлика спрямо 3 април 2015 г. – изплащания
Програма за закупуване на обезпечени облигации 1 25,9 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 2 11,4 млрд. евро - -
Програма за закупуване на обезпечени облигации 3 67,2 млрд. евро + 2,5 млрд. евро -
Програма за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа 5,3 млрд. евро + 0,4 млрд. евро -
Програма за закупуване на ценни книжа на публичния сектор 61,7 млрд. евро + 9,2 млрд. евро -
Програма за пазарите на ценни книжа 141,3 млрд. евро - -

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение с 13,5 млрд. евро до 276,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 383 966 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 305 271 −972
2.1 Вземания от МВФ 83 390 −143
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 221 882 −829
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 38 376 1 002
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 22 605 269
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 22 605 269
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 525 898 4 652
5.1 Основни операции по рефинансиране 108 257 4 670
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 417 558 0
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 83 −19
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 0 0
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 120 981 −3 147
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 690 841 11 503
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 312 738 12 007
7.2 Други ценни книжа 378 103 −504
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 26 718 0
9 Други активи 234 306 1 529
Общо активи 2 348 963 14 837
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 1 020 997 −3 757
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 364 940 15 715
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 276 829 13 494
2.2 Депозитно улеснение 87 962 2 100
2.3 Срочни депозити 0 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 148 121
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 5 570 −21
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 132 125 5 523
5.1 Сектор „Държавно управление“ 75 019 6 590
5.2 Други задължения 57 106 −1 067
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 39 561 786
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 1 927 146
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 744 149
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 744 149
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 60 656 0
10 Други задължения 216 134 −3 705
11 Сметки за преоценка 403 298 0
12 Капитал и резерви 96 011 0
Общо пасиви 2 348 963 14 837
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите