SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. april 2015

14. april 2015

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. april 2015, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 273,3 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner.

I løbet af ugen gennemførte Eurosystemet ingen likviditetstilførende transaktioner i forbindelse med den stående swapaftale, som den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,5 mia. euro til 378,1 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 3,8 mia. euro til 1.021 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 6,6 mia. euro til 75 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 2,4 mia. euro til 437,8 mia. euro. Onsdag den 8. april 2015 udløb en primær markedsoperation på 103,6 mia. euro, og en ny på 108,3 mia. euro blev afviklet med en løbetid på syv dage.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,1 mia. euro (mod praktisk taget nul i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 88 mia. euro (mod 85,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 12 mia. euro til 312,7 mia. euro. Nedenstående skema viser udspecificeringen af aktivpost 7.1 på de forskellige porteføljer. Regnskabsmæssigt er alle porteføljer blevet behandlet til amortiseret kostpris.

Værdipapirporteføljer, der holdes af pengepolitiske grunde Rapporteret værdi pr. 10. april 2015 Ændring i forhold til 3. april 2015 – opkøb Ændring i forhold til 3. april 2015 – indfrielser
Første program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 25,9 mia. - -
Andet program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 11,4 mia. - -
Tredje program til opkøb af særligt dækkede obligationer EUR 67,2 mia. + EUR 2,5 mia. -
Programmet til opkøb af asset-backed securities EUR 5,3 mia. + EUR 0,4 mia. -
Programmet til opkøb af værdipapirer udstedt af den offentlige sektor EUR 61,7 mia. + EUR 9,2 mia. -
Securities Markets Programme EUR 141,3 mia. - -

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 13,5 mia. euro til 276,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 383.966 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 305.271 −972
2.1 Tilgodehavender hos IMF 83.390 −143
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 221.882 −829
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 38.376 1.002
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 22.605 269
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 22.605 269
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 525.898 4.652
5.1 Primære markedsoperationer 108.257 4.670
5.2 Langfristede markedsoperationer 417.558 0
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 83 −19
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 120.981 −3.147
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 690.841 11.503
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 312.738 12.007
7.2 Andre værdipapirer 378.103 −504
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 26.718 0
9 Andre aktiver 234.306 1.529
Aktiver i alt 2.348.963 14.837
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.020.997 −3.757
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 364.940 15.715
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 276.829 13.494
2.2 Indlånsfacilitet 87.962 2.100
2.3 Indskud med fast løbetid 0 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 148 121
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 5.570 −21
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 132.125 5.523
5.1 Offentlig forvaltning og service 75.019 6.590
5.2 Andre forpligtelser 57.106 −1.067
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 39.561 786
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 1.927 146
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.744 149
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.744 149
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 60.656 0
10 Andre forpligtelser 216.134 −3.705
11 Revalueringskonti 403.298 0
12 Kapital og reserver 96.011 0
Passiver i alt 2.348.963 14.837
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt