Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Ενοποιημένη λογιστική κατάσταση του Ευρωσυστήματος της 10ης Απριλίου 2015

14 Απριλίου 2015

Στοιχεία που δεν σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Κατά την εβδομάδα που έληξε στις 10 Απριλίου 2015 ο χρυσός και οι απαιτήσεις σε χρυσό (στοιχείο 1 του ενεργητικού) δεν σημείωσαν καμία μεταβολή.

Η καθαρή συναλλαγματική θέση του Ευρωσυστήματος (στοιχεία 2 και 3 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 7, 8 και 9 του παθητικού) μειώθηκε κατά 0,3 δισεκ. ευρώ σε 273,3 δισεκ. ευρώ λόγω συναλλαγών πελατών και χαρτοφυλακίου.

Κατά την υπό εξέταση εβδομάδα το Ευρωσύστημα δεν διενέργησε καμία πράξη παροχής ρευστότητας στο πλαίσιο της πάγιας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων (swap line) που έχει συνάψει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.

Οι εμπορεύσιμοι τίτλοι εκτός αυτών που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.2 του ενεργητικού), τους οποίους κατέχει το Ευρωσύστημα, μειώθηκαν κατά 0,5 δισεκ. ευρώ σε 378,1 δισεκ. ευρώ. Τα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία (στοιχείο 1 του παθητικού) μειώθηκαν κατά 3,8 δισεκ. ευρώ σε 1.021 δισεκ. ευρώ. Οι υποχρεώσεις έναντι γενικής κυβέρνησης (στοιχείο 5.1 του παθητικού) αυξήθηκαν κατά 6,6 δισεκ. ευρώ σε 75 δισεκ. ευρώ.

Στοιχεία που σχετίζονται με πράξεις νομισματικής πολιτικής

Ο καθαρός δανεισμός του Ευρωσυστήματος προς τα πιστωτικά ιδρύματα (στοιχείο 5 του ενεργητικού μείον τα στοιχεία 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 και 4 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 2,4 δισεκ. ευρώ σε 437,8 δισεκ. ευρώ. Την Τετάρτη 8 Απριλίου 2015 έληξε μια πράξη κύριας αναχρηματοδότησης ύψους 103,6 δισεκ. ευρώ και διακανονίστηκε νέα πράξη ύψους 108,3 δισεκ. ευρώ, διάρκειας επτά ημερών.

Η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης (στοιχείο 5.5 του ενεργητικού) ήταν 0,1 δισεκ. ευρώ (σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα), ενώ η χρησιμοποίηση της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων (στοιχείο 2.2 του παθητικού) ήταν 88 δισεκ. ευρώ (έναντι 85,9 δισεκ. ευρώ την προηγούμενη εβδομάδα).

Οι τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής (στοιχείο 7.1 του ενεργητικού) από το Ευρωσύστημα αυξήθηκαν κατά 12 δισεκ. ευρώ σε 312,7 δισεκ. ευρώ. Στον παρακάτω πίνακα αναλύεται λεπτομερώς το στοιχείο 7.1 του ενεργητικού ανά χαρτοφυλάκιο. Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται σε όλα τα χαρτοφυλάκια καταγράφονται στο αποσβεσθέν κόστος.

Χαρτοφυλάκια τίτλων νομισματικής πολιτικής Δηλωθείσα αξία στις 10 Απριλίου 2015 Διαφορά σε σχέση με τις 3 Απριλίου 2015 – Αγορές Διαφορά σε σχέση με τις 3 Απριλίου 2015 – Εξοφλήσεις
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 1 25,9 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 2 11,4 δισεκ. ευρώ - -
Πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών 3 67,2 δισεκ. ευρώ +2,5 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων 5,3 δισεκ. ευρώ +0,4 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα αγοράς τίτλων του δημόσιου τομέα 61,7 δισεκ. ευρώ +9,2 δισεκ. ευρώ -
Πρόγραμμα για τις Αγορές Τίτλων 141,3 δισεκ. ευρώ - -

Τρεχούμενοι λογαριασμοί των πιστωτικών ιδρυμάτων της ζώνης του ευρώ

Ως αποτέλεσμα του συνόλου των συναλλαγών, το πιστωτικό υπόλοιπο των τρεχούμενων λογαριασμών των πιστωτικών ιδρυμάτων στο Ευρωσύστημα (στοιχείο 2.1 του παθητικού) αυξήθηκε κατά 13,5 δισεκ. ευρώ σε 276,8 δισεκ. ευρώ.

Ενεργητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Χρυσός και απαιτήσεις σε χρυσό 383.966 0
2 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 305.271 −972
2.1 Απαιτήσεις έναντι του ΔΝΤ 83.390 −143
2.2 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι, δάνεια και λοιπά στοιχεία ενεργητικού 221.882 −829
3 Απαιτήσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 38.376 1.002
4 Απαιτήσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 22.605 269
4.1 Καταθέσεις σε τράπεζες, τίτλοι και δάνεια 22.605 269
4.2 Απαιτήσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
5 Δάνεια σε ευρώ προς πιστωτικά ιδρύματα ζώνης ευρώ, συνδεόμενα με πράξεις νομισματικής πολιτικής 525.898 4.652
5.1 Πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης 108.257 4.670
5.2 Πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης 417.558 0
5.3 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
5.4 Διαρθρωτικές αντιστρεπτέες πράξεις 0 0
5.5 Διευκόλυνση οριακής χρηματοδότησης 83 −19
5.6 Πιστώσεις για την κάλυψη περιθωρίων 0 0
6 Λοιπές απαιτήσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 120.981 −3.147
7 Τίτλοι σε ευρώ κατοίκων ζώνης ευρώ 690.841 11.503
7.1 Τίτλοι που διακρατούνται για τους σκοπούς της νομισματικής πολιτικής 312.738 12.007
7.2 Λοιποί τίτλοι 378.103 −504
8 Χρέος γενικής κυβέρνησης σε ευρώ 26.718 0
9 Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 234.306 1.529
Σύνολο ενεργητικού 2.348.963 14.837
Παθητικό (εκατ. ευρώ) Υπόλοιπο Διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα λόγω συναλλαγών
Το άθροισμα των επιμέρους στοιχείων ενδέχεται να μη συμφωνεί με το σύνολο λόγω στρογγυλοποιήσεων.
1 Τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία 1.020.997 −3.757
2 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ, συνδεόμενες με πράξεις νομισματικής πολιτικής 364.940 15.715
2.1 Τρεχούμενοι λογαριασμοί (που καλύπτουν το σύστημα ελάχιστων αποθεματικών) 276.829 13.494
2.2 Διευκόλυνση αποδοχής καταθέσεων 87.962 2.100
2.3 Καταθέσεις προθεσμίας 0 0
2.4 Αντιστρεπτέες πράξεις εξομάλυνσης των βραχυχρόνιων διακυμάνσεων της ρευστότητας 0 0
2.5 Καταθέσεις για την κάλυψη περιθωρίων 148 121
3 Λοιπές υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι πιστωτικών ιδρυμάτων ζώνης ευρώ 5.570 −21
4 Εκδοθέντα χρεόγραφα 0 0
5 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι λοιπών κατοίκων ζώνης ευρώ 132.125 5.523
5.1 Γενική κυβέρνηση 75.019 6.590
5.2 Λοιπές υποχρεώσεις 57.106 −1.067
6 Υποχρεώσεις σε ευρώ έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 39.561 786
7 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι κατοίκων ζώνης ευρώ 1.927 146
8 Υποχρεώσεις σε συνάλλαγμα έναντι μη κατοίκων ζώνης ευρώ 7.744 149
8.1 Καταθέσεις, υπόλοιπα και λοιπές υποχρεώσεις 7.744 149
8.2 Υποχρεώσεις που απορρέουν από την πιστωτική διευκόλυνση στο πλαίσιο του ΜΣΙ ΙΙ 0 0
9 Λογαριασμός ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων του ΔΝΤ 60.656 0
10 Λοιπές υποχρεώσεις 216.134 −3.705
11 Λογαριασμοί αναπροσαρμογής 403.298 0
12 Κεφάλαιο και αποθεματικά 96.011 0
Σύνολο παθητικού 2.348.963 14.837
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου