Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2015. gada 10. aprīlī

2015.14.04.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2015. gada 10. aprīlī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 273.3 mljrd. euro).

Pagājušajā nedēļā Eurosistēma neveica nevienu likviditāti palielinošu darījumu saistībā ar pastāvīgo vienošanos par mijmaiņas darījumiem starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.5 mljrd. euro (līdz 378.1 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 3.8 mljrd. euro (līdz 1 021 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 6.6 mljrd. euro (līdz 75 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 2.4 mljrd. euro (līdz 437.8 mljrd. euro). Trešdien, 2015. gada 8. aprīlī, galvenajai refinansēšanas operācijai 103.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 108.3 mljrd. euro apmērā ar dzēšanas termiņu 7 dienas.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.1 mljrd. euro (praktiski nemainījies salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 88 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 85.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 12 mljrd. euro (līdz 312.7 mljrd. euro). Tabulā sniegts 7.1. aktīvu postenis detalizētā portfeļu dalījumā. Visi portfeļi uzskaitīti saskaņā ar amortizētajām izmaksām.

Monetārās politikas mērķiem turēto vērtspapīru portfeļi 2015. gada 10. aprīlī uzrādītā vērtība Iegādātā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 3. aprīli Dzēstā apjoma pārmaiņas salīdzinājumā ar 2015. gada 3. aprīli
Pirmā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 25.9 mljrd. euro
Otrā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 11.4 mljrd. euro
Trešā "Nodrošināto obligāciju iegādes programma" 67.2 mljrd. euro +2.5 mljrd. euro
"Ar aktīviem nodrošināto vērtspapīru iegādes programma" 5.3 mljrd. euro +0.4 mljrd. euro
"Valsts sektora vērtspapīru iegādes programma" 61.7 mljrd. euro +9.2 mljrd. euro
"Vērtspapīru tirgu programma" 141.3 mljrd. euro

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 13.5 mljrd. euro (līdz 276.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 383,966 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 305,271 −972
2.1 SVF debitoru parādi 83,390 −143
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 221,882 −829
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 38,376 1,002
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 22,605 269
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 22,605 269
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 525,898 4,652
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 108,257 4,670
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 417,558 0
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 83 −19
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 0 0
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 120,981 −3,147
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 690,841 11,503
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 312,738 12,007
7.2 Pārējie vērtspapīri 378,103 −504
8 Valdības parāds euro 26,718 0
9 Pārējie aktīvi 234,306 1,529
Kopā aktīvi 2,348,963 14,837
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 1,020,997 −3,757
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 364,940 15,715
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 276,829 13,494
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 87,962 2,100
2.3 Termiņnoguldījumi 0 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 148 121
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 5,570 −21
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 132,125 5,523
5.1 Saistības pret valdību 75,019 6,590
5.2 Pārējās saistības 57,106 −1,067
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 39,561 786
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 1,927 146
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,744 149
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,744 149
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 60,656 0
10 Pārējās saistības 216,134 −3,705
11 Pārvērtēšanas konti 403,298 0
12 Kapitāls un rezerves 96,011 0
Kopā pasīvi 2,348,963 14,837
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem