Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. aprila 2015

14. april 2015

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. aprila 2015, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 273,3 milijarde EUR.

Eurosistem ni v tem tednu izvedel nobene transakcije za povečevanje likvidnosti na osnovi stalnega dogovora o zamenjavah, ki ga je Evropska centralna banka sklenila z ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,5 milijarde EUR na 378,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 3,8 milijarde EUR na 1.021 milijard EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 6,6 milijarde EUR na 75 milijard EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 2,4 milijarde EUR na 437,8 milijarde EUR. V sredo, 8. aprila 2015, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 103,6 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 108,3 milijarde EUR z zapadlostjo sedem dni.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,1 milijarde EUR (praktično nespremenjeno v primerjavi s prejšnjim tednom), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa je znašala 88 milijard EUR (v primerjavi s 85,9 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 12 milijard EUR na 312,7 milijarde EUR. V spodnji tabeli je prikazana podrobna razčlenitev postavke sredstev 7.1 na različne portfelje. Vsi portfelji se vodijo po odplačni vrednosti.

Portfelji vrednostnih papirjev za namene denarne politike Vrednost na dan 10. aprila 2015 Razlika od 3. aprila 2015 – kupljeno Razlika od 3. aprila 2015 – zapadlo
Prvi program nakupa kritih obveznic 25,9 milijarde EUR - -
Drugi program nakupa kritih obveznic 11,4 milijarde EUR - -
Tretji program nakupa kritih obveznic 67,2 milijarde EUR +2,5 milijarde EUR -
Program nakupa listinjenih vrednostnih papirjev 5,3 milijarde EUR +0,4 milijarde EUR -
Program nakupa vrednostnih papirjev javnega sektorja 61,7 milijarde EUR +9,2 milijarde EUR -
Program v zvezi s trgi vrednostnih papirjev 141,3 milijarde EUR - -

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 13,5 milijarde EUR na 276,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 383.966 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 305.271 −972
2.1 Terjatve do MDS 83.390 −143
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 221.882 −829
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 38.376 1.002
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 22.605 269
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 22.605 269
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 525.898 4.652
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 108.257 4.670
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 417.558 0
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 83 −19
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 120.981 −3.147
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 690.841 11.503
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 312.738 12.007
7.2 Drugi vrednostni papirji 378.103 −504
8 Dolg širše države v EUR 26.718 0
9 Druga sredstva 234.306 1.529
Skupaj sredstva 2.348.963 14.837
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.020.997 −3.757
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 364.940 15.715
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 276.829 13.494
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 87.962 2.100
2.3 Vezane vloge 0 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 148 121
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 5.570 −21
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 132.125 5.523
5.1 Širša država 75.019 6.590
5.2 Druge obveznosti 57.106 −1.067
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 39.561 786
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 1.927 146
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.744 149
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.744 149
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 60.656 0
10 Druge obveznosti 216.134 −3.705
11 Računi prevrednotenja 403.298 0
12 Kapital in rezerve 96.011 0
Skupaj obveznosti 2.348.963 14.837
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije