Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 april 2015

14 april 2015

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 10 april 2015 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 273,3 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner.

Under den gångna veckan genomförde Eurosystemet inga likvidiserande transaktioner inom det stående swappavtal som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av omsättbara värdepapper andra än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,5 miljarder EUR till 378,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 3,8 miljarder EUR till 1 021 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 6,6 miljarder EUR till 75 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 2,4 miljarder EUR till 437,8 miljarder EUR. Onsdagen den 8 april 2015 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 103,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 108,3 miljarder EUR med en löptid på sju dagar.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 0,1 miljard EUR (i stort sett oförändrat jämfört med föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 88 miljarder EUR (jämfört med 85,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 12 miljarder EUR till 312,7 miljarder EUR. Nedanstående tabell visar den detaljerade uppdelningen av tillgångspost 7.1 på de olika portföljerna. Samtliga portföljer redovisas till upplupet anskaffningsvärde.

Penningpolitiska värdepappersportföljer Rapporterat värde per den 10 april 2015 Förändring jämfört med den 3 april 2015 – Köp Förändring jämfört med den 3 april 2015 – Inlösen
Program 1 för köp av säkerställda obligationer 25,9 miljarder EUR - -
Program 2 för köp av säkerställda obligationer 11,4 miljarder EUR - -
Program 3 för köp av säkerställda obligationer 67,2 miljarder EUR +2,5 miljarder EUR -
Program för köp av värdepapper med bakomliggande tillgångar 5,3 miljarder EUR +0,4 miljarder EUR -
Program för köp av offentliga värdepapper 61,7 miljarder EUR +9,2 miljarder EUR -
Värdepappersprogram 141,3 miljarder EUR - -

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 13,5 miljarder EUR till 276,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 383.966 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 305.271 −972
2.1 Fordringar på IMF 83.390 −143
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 221.882 −829
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 38.376 1.002
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 22.605 269
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 22.605 269
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 525.898 4.652
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 108.257 4.670
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 417.558 0
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 83 −19
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 0 0
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 120.981 −3.147
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 690.841 11.503
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 312.738 12.007
7.2 Andra värdepapper 378.103 −504
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 26.718 0
9 Övriga tillgångar 234.306 1.529
Summa tillgångar 2.348.963 14.837
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 1.020.997 −3.757
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 364.940 15.715
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 276.829 13.494
2.2 Inlåningsfacilitet 87.962 2.100
2.3 Inlåning med fast löptid 0 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 148 121
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 5.570 −21
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 132.125 5.523
5.1 Offentliga sektorn 75.019 6.590
5.2 Övriga skulder 57.106 −1.067
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 39.561 786
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 1.927 146
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.744 149
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.744 149
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 60.656 0
10 Övriga skulder 216.134 −3.705
11 Värderegleringskonton 403.298 0
12 Eget kapital 96.011 0
Summa skulder 2.348.963 14.837
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media