Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. dubnu 2015

14. dubna 2015

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. dubna 2015 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) poklesl v důsledku klientských a portfoliových transakcí o 0,3 mld. EUR na 273,3 mld. EUR.

V souvislosti se stálou swapovou dohodou, kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem, neprováděl Eurosystém ve sledovaném týdnu žádné transakce na poskytnutí likvidity.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,5 mld. EUR na 378,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 3,8 mld. EUR na 1 021 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 6,6 mld. EUR na 75 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 2,4 mld. EUR na 437,8 mld. EUR. Ve středu 8. dubna 2015 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 103,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 108,3 mld. EUR se splatností sedm dní.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,1 mld. EUR (prakticky beze změny oproti předchozímu týdnu), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 88 mld. EUR (oproti 85,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 12 mld. EUR na 312,7 mld. EUR. Tabulka níže uvádí podrobné rozčlenění položky 7.1 na straně aktiv na jednotlivá portfolia. Všechna portfolia jsou vykázána v zůstatkové hodnotě.

Portfolia cenných papírů držených pro účely měnové politiky Hodnota vykázaná k 10. dubnu 2015 Rozdíl v porovnání s 3. dubnem 2015 – nákup Rozdíl v porovnání s 3. dubnem 2015 – splacení
1. program nákupu krytých dluhopisů 25,9 mld. EUR
2. program nákupu krytých dluhopisů 11,4 mld. EUR
3. program nákupu krytých dluhopisů 67,2 mld. EUR +2,5 mld. EUR
Program nákupu cenných papírů krytých aktivy 5,3 mld. EUR +0,4 mld. EUR
Program nákupu – veřejný sektor 61,7 mld. EUR +9,2 mld. EUR
Program pro trhy s cennými papíry 141,3 mld. EUR

Běžné účty úvěrových institucí v eurozóně

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 13,5 mld. EUR na 276,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 383 966 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 305 271 −972
2.1 Pohledávky za MMF 83 390 −143
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 221 882 −829
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 38 376 1 002
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 22 605 269
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 22 605 269
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 525 898 4 652
5.1 Hlavní refinanční operace 108 257 4 670
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 417 558 0
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 83 −19
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 120 981 −3 147
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 690 841 11 503
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 312 738 12 007
7.2 Ostatní cenné papíry 378 103 −504
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 26 718 0
9 Ostatní aktiva 234 306 1 529
Aktiva celkem 2 348 963 14 837
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 020 997 −3 757
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 364 940 15 715
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 276 829 13 494
2.2 Vkladová facilita 87 962 2 100
2.3 Termínované vklady 0 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 148 121
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 5 570 −21
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 132 125 5 523
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 75 019 6 590
5.2 Ostatní závazky 57 106 −1 067
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 39 561 786
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 1 927 146
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 744 149
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 744 149
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 60 656 0
10 Ostatní pasiva 216 134 −3 705
11 Účty přecenění 403 298 0
12 Kapitál a rezervní fondy 96 011 0
Pasiva celkem 2 348 963 14 837
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média