Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 10. travnja 2015.

14. travnja 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 10. travnja 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) smanjilo se za 0,3 mlrd. EUR na 273,3 mlrd. EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD‑a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,5 mlrd. EUR na 378,1 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 3,8 mlrd. EUR na 1.021 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 6,6 mlrd. EUR na 75 mlrd. EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 2,4 mlrd. EUR na 437,8 mlrd. EUR. U srijedu, 8. travnja 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 103,6 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 108,3 mlrd. EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 0,1 mlrd. EUR (gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodni tjedan), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 88 mlrd. EUR (u odnosu na 85,9 mlrd. EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12 mlrd. EUR na 312,7 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 10. travnja 2015. Razlika u odnosu na 3. travnja 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 3. travnja 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 25,9 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 11,4 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 67,2 mlrd. EUR +2,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 5,3 mlrd. EUR +0,4 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 61,7 mlrd. EUR +9,2 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 141,3 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 13,5 mlrd. EUR na 276,8 mlrd. EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 383 966 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 305 271 −972
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 83 390 −143
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 221 882 −829
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 38 376 1 002
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 22 605 269
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 22 605 269
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 525 898 4 652
5.1 Glavne operacije refinanciranja 108 257 4 670
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 417 558 0
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 83 −19
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 120 981 −3 147
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 690 841 11 503
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 312 738 12 007
7.2 Ostali vrijednosni papiri 378 103 −504
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 718 0
9 Ostala imovina 234 306 1 529
Ukupno imovina 2 348 963 14 837
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 020 997 −3 757
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 364 940 15 715
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 276 829 13 494
2.2 Novčani depoziti 87 962 2 100
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 148 121
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 570 −21
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 132 125 5 523
5.1 Opća država 75 019 6 590
5.2 Ostale obveze 57 106 −1 067
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 39 561 786
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 927 146
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 744 149
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 744 149
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 60 656 0
10 Ostale obveze 216 134 −3 705
11 Računi revalorizacije 403 298 0
12 Kapital i pričuve 96 011 0
Ukupno obveze 2 348 963 14 837
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije