Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 april 2015

14 april 2015

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 april 2015 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 273,3 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties.

Gedurende de week heeft het Eurosysteem geen liquiditeitsverschaffende transacties uitgevoerd in het kader van de permanente swapovereenkomst van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden verhandelbare waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,5 miljard naar EUR 378,1 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 3,8 miljard naar EUR 1.021 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 6,6 miljard naar EUR 75 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 2,4 miljard naar EUR 437,8 miljard. Op woensdag 8 april 2015 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 103,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 108,3 miljard, met een looptijd van zeven dagen, verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,1 miljard (vrijwel gelijk aan de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 88 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 85,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 12 miljard naar EUR 312,7 miljard. De onderstaande tabel toont een gedetailleerde uitsplitsing van actiefpost 7.1 naar de verschillende portefeuilles. Alle portefeuilles worden geboekt tegen kostprijs minus afschrijvingen.

Effectenportefeuilles monetair beleid Gerapporteerde waarde per 10 april 2015 Verschil ten opzichte van 3 april 2015 – Aankopen Verschil ten opzichte van 3 april 2015 – Aflossingen
Eerste programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 25,9 miljard - -
Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 11,4 miljard - -
Derde programma voor de aankoop van gedekte obligaties EUR 67,2 miljard + EUR 2,5 miljard -
Programma voor de aankoop van effecten op onderpand van activa EUR 5,3 miljard + EUR 0,4 miljard -
Programma voor de aankoop van activa uit de publieke sector EUR 61,7 miljard + EUR 9,2 miljard -
Programma voor de effectenmarkten EUR 141,3 miljard - -

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 13,5 miljard naar EUR 276,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 383.966 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 305.271 −972
2.1 Vorderingen op het IMF 83.390 −143
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 221.882 −829
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 38.376 1.002
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 22.605 269
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 22.605 269
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 525.898 4.652
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 108.257 4.670
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 417.558 0
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 83 −19
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 0 0
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 120.981 −3.147
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 690.841 11.503
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 312.738 12.007
7.2 Overige waardepapieren 378.103 −504
8 Overheidsschuld, luidende in euro 26.718 0
9 Overige activa 234.306 1.529
Totaal activa 2.348.963 14.837
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 1.020.997 −3.757
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 364.940 15.715
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 276.829 13.494
2.2 Depositofaciliteit 87.962 2.100
2.3 Termijndeposito's 0 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 148 121
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 5.570 −21
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 132.125 5.523
5.1 Overheid 75.019 6.590
5.2 Overige verplichtingen 57.106 −1.067
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 39.561 786
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 1.927 146
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.744 149
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.744 149
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 60.656 0
10 Overige passiva 216.134 −3.705
11 Herwaarderingsrekeningen 403.298 0
12 Kapitaal en reserves 96.011 0
Totaal passiva 2.348.963 14.837
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media