Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 16 ноември 2012 г.

20 ноември 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Повишението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 16 ноември 2012 г., отразява покупката на злато от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 0,1 млрд. евро до 229 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
15 ноември 2012 г. 8-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 3,2 млрд. щатски долара 3,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 2,1 млрд. евро до 309,2 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 2 млрд. евро до 888,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) се увеличават с 10,8 млрд. евро до 97,6 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 30,3 млрд. евро до 698,2 млрд. евро. На 14 ноември 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 79,5 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 75,2 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 208,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. През седмицата настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 12,6 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 15,9 млрд. евро, като 3,5 млрд. евро бяха изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,8 млрд. евро (при 0,9 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 215,9 млрд. евро (при 248,5 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 0,2 млрд. евро до 278 млрд. евро. Това намаление се дължи на изплащането на ценни книжа по първата програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 16 ноември 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 208,5 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 53 млрд. евро и 16,4 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 24,5 млрд. евро до 558,5 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 479 109 1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 258 970 2 094
2.1 Вземания от МВФ 89 571 −276
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 169 400 2 370
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 37 191 −133
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 15 801 503
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 15 801 503
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 124 344 −3 510
5.1 Основни операции по рефинансиране 75 214 −4 259
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 047 294 −203
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 822 940
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 14 12
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 235 483 2 186
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 587 118 −2 298
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 277 960 −205
7.2 Други ценни книжа 309 158 −2 093
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 011 0
9 Други активи 273 278 3 591
Общо активи 3 041 305 2 434
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 888 282 −2 028
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 984 633 −9 339
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 558 511 24 513
2.2 Депозитно улеснение 215 900 −32 610
2.3 Срочни депозити 208 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 722 −1 243
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 793 −40
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 148 236 8 677
5.1 Сектор „Държавно управление“ 97 587 10 786
5.2 Други задължения 50 649 −2 109
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 172 713 2 530
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 167 3 043
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 785 −1 132
8.1 Депозити, салда и други задължения 5 785 −1 132
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 243 0
10 Други задължения 235 078 722
11 Сметки за преоценка 452 824 0
12 Капитал и резерви 85 552 0
Общо пасиви 3 041 305 2 434
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите