Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 16 listopada 2012 r.

20 listopada 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 16 listopada 2012 r. wzrost stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał z nabycia złota przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 0,1 mld EUR do poziomu 229 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
15 listopada 2012 r. 8-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 3,2 mld USD 3,3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 2,1 mld EUR do poziomu 309,2 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 2 mld EUR do poziomu 888,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) wzrosły o 10,8 mld EUR do poziomu 97,6 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 30,3 mld EUR do poziomu 698,2 mld EUR. W środę 14 listopada 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 79,5 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 75,2 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 208,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. W tym tygodniu przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 12,6 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 15,9 mld EUR, zaś kwota 3,5 mld EUR została spłacona przed terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,8 mld EUR (wobec 0,9 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 215,9 mld EUR (wobec 248,5 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 0,2 mld EUR do poziomu 278 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych w ramach pierwszego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 16 listopada 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 208,5 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 53 mld EUR i 16,4 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 24,5 mld EUR do poziomu 558,5 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 479.109 1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 258.970 2.094
2.1 Należności od MFW 89.571 −276
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 169.400 2.370
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 37.191 −133
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 15.801 503
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 15.801 503
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.124.344 −3.510
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 75.214 −4.259
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.047.294 −203
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.822 940
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 14 12
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 235.483 2.186
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 587.118 −2.298
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 277.960 −205
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 309.158 −2.093
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.011 0
9 Pozostałe aktywa 273.278 3.591
Aktywa razem 3.041.305 2.434
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 888.282 −2.028
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 984.633 −9.339
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 558.511 24.513
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 215.900 −32.610
2.3 Depozyty terminowe 208.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.722 −1.243
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.793 −40
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 148.236 8.677
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 97.587 10.786
5.2 Pozostałe zobowiązania 50.649 −2.109
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 172.713 2.530
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.167 3.043
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 5.785 −1.132
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 5.785 −1.132
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.243 0
10 Pozostałe pasywa 235.078 722
11 Różnice z wyceny 452.824 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.552 0
Pasywa razem 3.041.305 2.434
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami