Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 16 november 2012

20 november 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 16 november 2012 was de stijging van EUR 1 miljoen in de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) het gevolg van de aankoop van goud door een centrale bank van het Eurosysteem.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 0,1 miljard naar EUR 229 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
15 november 2012 8-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 3,2 miljard USD 3,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 2,1 miljard naar EUR 309,2 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 2 miljard naar EUR 888,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) stegen met EUR 10,8 miljard naar EUR 97,6 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) steeg met EUR 30,3 miljard naar EUR 698,2 miljard. Op woensdag 14 november 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 79,5 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 75,2 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 208,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s, met een looptijd van één week, aangetrokken. Tijdens de week verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 12,6 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 15,9 miljard verrekend, terwijl EUR 3,5 miljard werd terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,8 miljard (vergeleken met EUR 0,9 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 215,9 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 248,5 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) daalden met EUR 0,2 miljard naar EUR 278 miljard. Deze daling was het gevolg van de aflossing van waardepapieren in het kader van het eerste programma voor aankoop van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 16 november 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 208,5 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 53 miljard en EUR 16,4 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24,5 miljard naar EUR 558,5 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 479.109 1
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 258.970 2.094
2.1 Vorderingen op het IMF 89.571 −276
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 169.400 2.370
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 37.191 −133
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 15.801 503
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 15.801 503
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.124.344 −3.510
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 75.214 −4.259
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.047.294 −203
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.822 940
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 14 12
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 235.483 2.186
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 587.118 −2.298
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 277.960 −205
7.2 Overige waardepapieren 309.158 −2.093
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.011 0
9 Overige activa 273.278 3.591
Totaal activa 3.041.305 2.434
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 888.282 −2.028
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 984.633 −9.339
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 558.511 24.513
2.2 Depositofaciliteit 215.900 −32.610
2.3 Termijndeposito's 208.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 1.722 −1.243
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.793 −40
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 148.236 8.677
5.1 Overheid 97.587 10.786
5.2 Overige verplichtingen 50.649 −2.109
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 172.713 2.530
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.167 3.043
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.785 −1.132
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 5.785 −1.132
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.243 0
10 Overige passiva 235.078 722
11 Herwaarderingsrekeningen 452.824 0
12 Kapitaal en reserves 85.552 0
Totaal passiva 3.041.305 2.434
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media