Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 16. novembra 2012

20. november 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 16. novembra 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) povečalo za 1 milijon EUR, kar je posledica nakupa zlata s strani ene centralne banke Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 0,1 milijarde EUR na 229 milijard EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
15. november 2012 8-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 3,2 mrd USD 3,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 2,1 milijarde EUR na 309,2 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 2 milijardi EUR na 888,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se povečale za 10,8 milijarde EUR na 97,6 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 30,3 milijarde EUR na 698,2 milijarde EUR. V sredo, 14. novembra 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 79,5 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 75,2 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 208,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. V tem tednu je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 12,6 milijarde EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 15,9 milijarde EUR, medtem ko je bilo 3,5 milijarde EUR odplačano pred zapadlostjo.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,8 milijarde EUR (v primerjavi z 0,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 215,9 milijarde EUR (v primerjavi z 248,5 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 0,2 milijarde EUR na 278 milijard EUR. Zmanjšanje je bilo posledica zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 16. novembra 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 208,5 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 53 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 16,4 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 24,5 milijarde EUR na 558,5 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 479.109 1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 258.970 2.094
2.1 Terjatve do MDS 89.571 −276
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 169.400 2.370
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 37.191 −133
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 15.801 503
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 15.801 503
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.124.344 −3.510
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 75.214 −4.259
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.047.294 −203
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.822 940
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 14 12
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 235.483 2.186
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 587.118 −2.298
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 277.960 −205
7.2 Drugi vrednostni papirji 309.158 −2.093
8 Dolg širše države v EUR 30.011 0
9 Druga sredstva 273.278 3.591
Skupaj sredstva 3.041.305 2.434
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 888.282 −2.028
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 984.633 −9.339
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 558.511 24.513
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 215.900 −32.610
2.3 Vezane vloge 208.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.722 −1.243
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.793 −40
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 148.236 8.677
5.1 Širša država 97.587 10.786
5.2 Druge obveznosti 50.649 −2.109
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 172.713 2.530
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.167 3.043
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 5.785 −1.132
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 5.785 −1.132
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.243 0
10 Druge obveznosti 235.078 722
11 Računi prevrednotenja 452.824 0
12 Kapital in rezerve 85.552 0
Skupaj obveznosti 3.041.305 2.434
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije