SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 16. november 2012

20. november 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 16. november 2012, steg guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) med 1 mio. euro på grund af en centralbank i Eurosystemets køb af guld.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 0,1 mia. euro til 229 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
15. november 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 8 dage USD 3,2 mia. USD 3,3 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 2,1 mia. euro til 309,2 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 2 mia. euro til 888,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) steg med 10,8 mia. euro til 97,6 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) steg med 30,3 mia. euro til 698,2 mia. euro. Onsdag den 14. november 2012 udløb en primær markedsoperation på 79,5 mia. euro, og en ny på 75,2 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 208,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi. I løbet af ugen udløb en langfristet markedsoperation på 12,6 mia. euro, og en ny på 15,9 mia. euro blev afviklet, mens 3,5 mia. euro blev tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,8 mia. euro (mod 0,9 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 215,9 mia. euro (mod 248,5 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) faldt med 0,2 mia. euro til 278 mia. euro. Dette fald skyldtes indfrielse af værdipapirer under det første program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 16. november 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 208,5 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 53 mia. euro og 16,4 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24,5 mia. euro til 558,5 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 479.109 1
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 258.970 2.094
2.1 Tilgodehavender hos IMF 89.571 −276
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 169.400 2.370
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 37.191 −133
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 15.801 503
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 15.801 503
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.124.344 −3.510
5.1 Primære markedsoperationer 75.214 −4.259
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.047.294 −203
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.822 940
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 14 12
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 235.483 2.186
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 587.118 −2.298
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 277.960 −205
7.2 Andre værdipapirer 309.158 −2.093
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.011 0
9 Andre aktiver 273.278 3.591
Aktiver i alt 3.041.305 2.434
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 888.282 −2.028
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 984.633 −9.339
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 558.511 24.513
2.2 Indlånsfacilitet 215.900 −32.610
2.3 Indskud med fast løbetid 208.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 1.722 −1.243
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.793 −40
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 148.236 8.677
5.1 Offentlig forvaltning og service 97.587 10.786
5.2 Andre forpligtelser 50.649 −2.109
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 172.713 2.530
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.167 3.043
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 5.785 −1.132
8.1 Indlån og andre forpligtelser 5.785 −1.132
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.243 0
10 Andre forpligtelser 235.078 722
11 Revalueringskonti 452.824 0
12 Kapital og reserver 85.552 0
Passiver i alt 3.041.305 2.434
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt