Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 16. novembru 2012

20. novembra 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 16. novembra 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) zvýšil o 1 mil. EUR v dôsledku nákupu zlatých mincí, ktorý uskutočnila jedna z centrálnych bánk Eurosystému.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa po uskutočnení klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 0,1 mld. EUR na 229 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
15. november 2012 8-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 3,2 mld. USD 3,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 2,1 mld. EUR na 309,2 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) sa znížila o 2 mld. EUR na 888,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa zvýšil o 10,8 mld. EUR na 97,6 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa zvýšil o 30,3 mld. EUR na 698,2 mld. EUR. V stredu 14. novembra 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 79,5  mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 75,2 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 208,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. Počas uvedeného týždňa bola splatná dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 12,6 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 15,9 mld. EUR, z ktorej bolo 3,5 mld. EUR splatených predčasne.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,8 mld. EUR (v porovnaní s 0,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 215,9 mld. EUR (v porovnaní s 248,5 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku splatenia cenných papierov v rámci prvého programu nákupu krytých dlhopisov znížil o 0,2 mld. EUR na 278 mld. EUR. V týždni končiacom sa 16. novembra 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 208,5 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 53 mld. EUR a 16,4 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 24,5 mld. EUR na 558,5 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 479 109 1
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 258 970 2 094
2.1 Pohľadávky voči MMF 89 571 −276
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 169 400 2 370
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 37 191 −133
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 15 801 503
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 15 801 503
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 124 344 −3 510
5.1 Hlavné refinančné operácie 75 214 −4 259
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 047 294 −203
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 822 940
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 14 12
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 235 483 2 186
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 587 118 −2 298
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 277 960 −205
7.2 Ostatné cenné papiere 309 158 −2 093
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 011 0
9 Ostatné aktíva 273 278 3 591
Úhrn aktív 3 041 305 2 434
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 888 282 −2 028
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 984 633 −9 339
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 558 511 24 513
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 215 900 −32 610
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 1 722 −1 243
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 793 −40
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 148 236 8 677
5.1 Verejná správa 97 587 10 786
5.2 Ostatné záväzky 50 649 −2 109
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 172 713 2 530
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 167 3 043
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 5 785 −1 132
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 5 785 −1 132
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 243 0
10 Ostatné pasíva 235 078 722
11 Účty precenenia 452 824 0
12 Kapitál a rezervy 85 552 0
Úhrn pasív 3 041 305 2 434
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá