Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 16. novembrī

2012.20.11.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 16. novembrī, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) pieauga par 1 milj. euro, vienai Eurosistēmas centrālajai bankai veicot zelta pirkumu.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 0.1 mljrd. euro (līdz 229 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 15. novembris Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 8 dienas 3.2 mljrd. ASV dolāru 3.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 2.1 mljrd. euro (līdz 309.2 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 2 mljrd. euro (līdz 888.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) pieauga par 10.8 mljrd. euro (līdz 97.6 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) pieauga par 30.3 mljrd. euro (līdz 698.2 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 14. novembrī, galvenajai refinansēšanas operācijai 79.5 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 75.2 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 208.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Nedēļas laikā ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 12.6 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 15.9 mljrd. euro apmērā, bet 3.5 mljrd. euro tika atmaksāti pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.9 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 215.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 248.5 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.2 mljrd. euro (līdz 278 mljrd. euro). Šāds samazinājums radās sakarā ar vērtspapīru dzēšanu pirmās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 16. novembrī, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 208.5 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 53 mljrd. euro un 16.4 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 24.5 mljrd. euro (līdz 558.5 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 479,109 1
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 258,970 2,094
2.1 SVF debitoru parādi 89,571 −276
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 169,400 2,370
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 37,191 −133
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 15,801 503
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 15,801 503
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,124,344 −3,510
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 75,214 −4,259
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,047,294 −203
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,822 940
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 14 12
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 235,483 2,186
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 587,118 −2,298
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 277,960 −205
7.2 Pārējie vērtspapīri 309,158 −2,093
8 Valdības parāds euro 30,011 0
9 Pārējie aktīvi 273,278 3,591
Kopā aktīvi 3,041,305 2,434
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 888,282 −2,028
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 984,633 −9,339
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 558,511 24,513
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 215,900 −32,610
2.3 Termiņnoguldījumi 208,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 1,722 −1,243
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,793 −40
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 148,236 8,677
5.1 Saistības pret valdību 97,587 10,786
5.2 Pārējās saistības 50,649 −2,109
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 172,713 2,530
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,167 3,043
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 5,785 −1,132
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 5,785 −1,132
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,243 0
10 Pārējās saistības 235,078 722
11 Pārvērtēšanas konti 452,824 0
12 Kapitāls un rezerves 85,552 0
Kopā pasīvi 3,041,305 2,434
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem