Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 16. listopadu 2012

20. listopadu 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 16. listopadu 2012 odpovídal nárůst objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR nákupu zlata jednou z centrálních bank Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech (viz níže) zvýšil o 0,1 mld. EUR na 229 mld. EUR.

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
15. listopadu 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 8 dní 3,2 mld. USD 3,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 2,1 mld. EUR na 309,2 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 2 mld. EUR na 888,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) vzrostl o 10,8 mld. EUR na 97,6 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 30,3 mld. EUR na 698,2 mld. EUR. Ve středu 14. listopadu 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 79,5 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 75,2 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 208,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Během týdne byla splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 12,6 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 15,9 mld. EUR, přičemž 3,5 mld. EUR bylo splaceno před lhůtou splatnosti.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,8 mld. EUR (během předchozího týdne bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 215,9 mld. EUR (oproti 248,5 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) poklesl o 0,2 mld. EUR na 278 mld. EUR. Tento pokles byl důsledkem splacení cenných papírů v rámci prvního programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 16. listopadu 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 208,5 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 53 mld. EUR, resp. 16,4 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24,5 mld. EUR na 558,5 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 479 109 1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 258 970 2 094
2.1 Pohledávky za MMF 89 571 −276
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 169 400 2 370
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 37 191 −133
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 15 801 503
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 15 801 503
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 124 344 −3 510
5.1 Hlavní refinanční operace 75 214 −4 259
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 047 294 −203
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 822 940
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 14 12
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 235 483 2 186
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 587 118 −2 298
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 277 960 −205
7.2 Ostatní cenné papíry 309 158 −2 093
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 011 0
9 Ostatní aktiva 273 278 3 591
Aktiva celkem 3 041 305 2 434
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 888 282 −2 028
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 984 633 −9 339
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 558 511 24 513
2.2 Vkladová facilita 215 900 −32 610
2.3 Termínované vklady 208 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 722 −1 243
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 793 −40
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 148 236 8 677
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 97 587 10 786
5.2 Ostatní závazky 50 649 −2 109
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 172 713 2 530
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 167 3 043
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 785 −1 132
8.1 Vklady a ostatní závazky 5 785 −1 132
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 243 0
10 Ostatní pasiva 235 078 722
11 Účty přecenění 452 824 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 552 0
Pasiva celkem 3 041 305 2 434
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média