Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 16 november 2012

20 november 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 16 november 2012 motsvarade ökningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) ett köp av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 229 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
15 november 2012 8-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 3,2 miljarder USD 3,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 2,1 miljarder EUR till 309,2 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 2 miljarder EUR till 888,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) ökade med 10,8 miljarder EUR till 97,6 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 30,3 miljarder EUR till 698,2 miljarder EUR. Onsdagen den 14 november 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 79,5 miljarder EUR och ersattes med en ny på 75,2 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 208,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka. Under veckan förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 12,6 miljarder EUR och ersattes med en ny på 15,9 miljarder EUR medan 3,5 miljarder EUR återbetalades före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 1,8 miljarder EUR (jämfört med 0,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 215,9 miljarder EUR (jämfört med 248,5 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 0,2 miljarder EUR till 278 miljarder EUR. Minskningen berodde på inlösen av värdepapper inom ramen för programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 16 november 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 208,5 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 53 miljarder EUR respektive 16,4 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 24,5 miljarder EUR till 558,5 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 479.109 1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 258.970 2.094
2.1 Fordringar på IMF 89.571 −276
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 169.400 2.370
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 37.191 −133
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 15.801 503
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 15.801 503
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.124.344 −3.510
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 75.214 −4.259
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.047.294 −203
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.822 940
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 14 12
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 235.483 2.186
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 587.118 −2.298
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 277.960 −205
7.2 Andra värdepapper 309.158 −2.093
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.011 0
9 Övriga tillgångar 273.278 3.591
Summa tillgångar 3.041.305 2.434
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 888.282 −2.028
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 984.633 −9.339
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 558.511 24.513
2.2 Inlåningsfacilitet 215.900 −32.610
2.3 Inlåning med fast löptid 208.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.722 −1.243
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.793 −40
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 148.236 8.677
5.1 Offentliga sektorn 97.587 10.786
5.2 Övriga skulder 50.649 −2.109
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 172.713 2.530
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.167 3.043
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 5.785 −1.132
8.1 Inlåning och övriga skulder 5.785 −1.132
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.243 0
10 Övriga skulder 235.078 722
11 Värderegleringskonton 452.824 0
12 Eget kapital 85.552 0
Summa skulder 3.041.305 2.434
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media