Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 10 август 2012 г.

14 август 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 10 август 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва намаление с 0,3 млрд. евро до 245,5 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
9 август 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 7 млрд. щатски долара 7,1 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 321,7 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия 1 от пасивите) намаляват с 0,9 млрд. евро до 901,3 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.1 от пасивите) отбелязват намаление с 0,8 млрд. евро до 119,8 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 9,1 млрд. евро до 686,2 млрд. евро. На 8 август 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 133,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 132,8 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 211,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер. Също така на 8 август 2012 г., сряда, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 24,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 25,2 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 0,9 млрд. евро (при 1 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 310,8 млрд. евро (при 300,4 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,1 млрд. евро до 281 млрд. евро. Увеличението се дължи на покупките на ценни книжа по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 10 август 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 211,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 55 млрд. евро и 14,7 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 2,2 млрд. евро до 551,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 433 778 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 260 384 −383
2.1 Вземания от МВФ 90 162 −63
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 170 222 −320
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 55 550 −855
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 771 993
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 771 993
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 210 735 1 332
5.1 Основни операции по рефинансиране 133 426 658
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 076 281 783
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 911 −102
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 117 −7
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 214 052 −1 351
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 602 728 220
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 281 031 93
7.2 Други ценни книжа 321 697 127
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 041 0
9 Други активи 262 782 1 652
Общо активи 3 086 822 1 607
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 901 281 −913
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 076 393 12 597
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 551 836 2 179
2.2 Депозитно улеснение 310 822 10 438
2.3 Срочни депозити 211 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 2 234 −20
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 4 259 −66
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 142 907 −1 300
5.1 Сектор „Държавно управление“ 119 759 −777
5.2 Други задължения 23 148 −523
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 170 287 −9 388
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 5 963 −213
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 7 538 −710
8.1 Депозити, салда и други задължения 7 538 −710
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0
10 Други задължения 225 720 1 602
11 Сметки за преоценка 409 840 0
12 Капитал и резерви 85 749 0
Общо пасиви 3 086 822 1 607
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите