Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 10. avgusta 2012

14. avgust 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 10. avgusta 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) zmanjšalo za 0,3 milijarde EUR na 245,5 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
9. avgust 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 7 mrd USD 7,1 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 321,7 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je zmanjšala za 0,9 milijarde EUR na 901,3 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 0,8 milijarde EUR na 119,8 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 9,1 milijarde EUR na 686,2 milijarde EUR. V sredo, 8. avgusta 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 133,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 132,8 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 211,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden. Prav tako v sredo, 8. avgusta 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 24,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 25,2 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 0,9 milijarde EUR (v primerjavi z 1 milijardo EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 310,8 milijarde EUR (v primerjavi s 300,4 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,1 milijarde EUR na 281 milijard EUR. Povečanje je rezultat nakupov vrednostnih papirjev v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 10. avgusta 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 211,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 55 milijard EUR, v okviru drugega programa pa 14,7 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v posesti do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 2,2 milijarde EUR na 551,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.778 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 260.384 −383
2.1 Terjatve do MDS 90.162 −63
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 170.222 −320
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 55.550 −855
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.771 993
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.771 993
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.210.735 1.332
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 133.426 658
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.076.281 783
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 911 −102
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 117 −7
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 214.052 −1.351
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 602.728 220
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 281.031 93
7.2 Drugi vrednostni papirji 321.697 127
8 Dolg širše države v EUR 30.041 0
9 Druga sredstva 262.782 1.652
Skupaj sredstva 3.086.822 1.607
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 901.281 −913
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.076.393 12.597
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 551.836 2.179
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 310.822 10.438
2.3 Vezane vloge 211.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 2.234 −20
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 4.259 −66
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 142.907 −1.300
5.1 Širša država 119.759 −777
5.2 Druge obveznosti 23.148 −523
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 170.287 −9.388
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 5.963 −213
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 7.538 −710
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 7.538 −710
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 225.720 1.602
11 Računi prevrednotenja 409.840 0
12 Kapital in rezerve 85.749 0
Skupaj obveznosti 3.086.822 1.607
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije