Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 10 augustus 2012

14 augustus 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 10 augustus 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) daalde met EUR 0,3 miljard naar EUR 245,5 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
9 augustus 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 7 miljard USD 7,1 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 321,7 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) daalde met EUR 0,9 miljard naar EUR 901,3 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 119,8 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 9,1 miljard naar EUR 686,2 miljard. Op woensdag 8 augustus 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 133,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 132,8 miljard verrekend. Op dezelfde datum vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 211,5 miljard en werden voor hetzelfde bedrag nieuwe deposito’s met een looptijd van één week aangetrokken. Eveneens op woensdag 8 augustus 2012 verviel een langerlopende herfinancieringstransactie van EUR 24,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 25,2 miljard verrekend.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 0,9 miljard (vergeleken met EUR 1 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 310,8 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 300,4 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,1 miljard naar EUR 281 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen van waardepapieren in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties. In de week die eindigde op 10 augustus 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 211,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 55 miljard en EUR 14,7 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties steeg de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 2,2 miljard naar EUR 551,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.778 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 260.384 −383
2.1 Vorderingen op het IMF 90.162 −63
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 170.222 −320
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 55.550 −855
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.771 993
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.771 993
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.210.735 1.332
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 133.426 658
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.076.281 783
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 911 −102
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 117 −7
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 214.052 −1.351
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 602.728 220
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 281.031 93
7.2 Overige waardepapieren 321.697 127
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.041 0
9 Overige activa 262.782 1.652
Totaal activa 3.086.822 1.607
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 901.281 −913
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.076.393 12.597
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 551.836 2.179
2.2 Depositofaciliteit 310.822 10.438
2.3 Termijndeposito's 211.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 2.234 −20
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 4.259 −66
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 142.907 −1.300
5.1 Overheid 119.759 −777
5.2 Overige verplichtingen 23.148 −523
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 170.287 −9.388
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 5.963 −213
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 7.538 −710
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 7.538 −710
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 225.720 1.602
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 0
12 Kapitaal en reserves 85.749 0
Totaal passiva 3.086.822 1.607
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media