Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 10 augusti 2012

14 augusti 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 10 augusti 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) minskade med 0,3 miljarder EUR till 245,5 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
9 augusti 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 7 miljarder USD 7,1 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 321,7 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) minskade med 0,9 miljarder EUR till 901,3 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 119,8 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 9,1 miljarder EUR till 686,2 miljarder EUR. Onsdagen den 8 augusti 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 133,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 132,8 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 211,5 miljarder EUR och ny inlåning till samma belopp erhölls, med en löptid på en vecka. Onsdagen den 8 augusti 2012 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 24,4 miljarder EUR och ersattes av en ny på 25,2 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 0,9 miljarder EUR (jämfört med 1 miljard EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 310,8 miljarder EUR (jämfört med 300,4 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,1 miljard EUR till 281 miljarder EUR. Denna ökning berodde på köp av värdepapper inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 10 augusti 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 211,3 miljarder EUR medan värdet på portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 55 miljarder EUR respektive 14,7 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 2,2 miljarder EUR till 551,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.778 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 260.384 −383
2.1 Fordringar på IMF 90.162 −63
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 170.222 −320
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 55.550 −855
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.771 993
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.771 993
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.210.735 1.332
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 133.426 658
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.076.281 783
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 911 −102
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 117 −7
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 214.052 −1.351
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 602.728 220
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 281.031 93
7.2 Andra värdepapper 321.697 127
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.041 0
9 Övriga tillgångar 262.782 1.652
Summa tillgångar 3.086.822 1.607
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 901.281 −913
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.076.393 12.597
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 551.836 2.179
2.2 Inlåningsfacilitet 310.822 10.438
2.3 Inlåning med fast löptid 211.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 2.234 −20
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 4.259 −66
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 142.907 −1.300
5.1 Offentliga sektorn 119.759 −777
5.2 Övriga skulder 23.148 −523
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 170.287 −9.388
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 5.963 −213
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 7.538 −710
8.1 Inlåning och övriga skulder 7.538 −710
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 225.720 1.602
11 Värderegleringskonton 409.840 0
12 Eget kapital 85.749 0
Summa skulder 3.086.822 1.607
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media