Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 10. augustu 2012

14. augusta 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 10. augusta 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) znížila o 0,3 mld. EUR na 245,5 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
9. august 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 7 mld. USD 7,1 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa zvýšil o 0,1 mld. EUR na 321,7 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) klesla o 0,9 mld. EUR na 901,3 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) sa znížil o 0,8 mld. EUR na 119,8 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 9,1 mld. EUR na 686,2 mld. EUR. V stredu 8. augusta 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 133,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 132,8 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 211,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške so splatnosťou jeden týždeň. V stredu 8. augusta 2012 bola splatná aj dlhodobejšia refinančná operácia v hodnote 24,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 25,2 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 0,9 mld. EUR (v porovnaní s 1 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 310,8 mld. EUR (v porovnaní s 300,4 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku nákupov cenných papierov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 0,1 mld. EUR na 281 mld. EUR. V týždni končiacom sa 10. augusta 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 211,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 55 mld. EUR a 14,7 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií zvýšil o 2,2 mld. EUR na 551,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 778 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 260 384 −383
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 162 −63
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 170 222 −320
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 55 550 −855
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 771 993
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 771 993
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 210 735 1 332
5.1 Hlavné refinančné operácie 133 426 658
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 076 281 783
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 911 −102
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 117 −7
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 214 052 −1 351
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 602 728 220
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 281 031 93
7.2 Ostatné cenné papiere 321 697 127
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 041 0
9 Ostatné aktíva 262 782 1 652
Úhrn aktív 3 086 822 1 607
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 901 281 −913
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 076 393 12 597
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 551 836 2 179
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 310 822 10 438
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 2 234 −20
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 4 259 −66
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 142 907 −1 300
5.1 Verejná správa 119 759 −777
5.2 Ostatné záväzky 23 148 −523
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 170 287 −9 388
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 5 963 −213
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 7 538 −710
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 7 538 −710
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 225 720 1 602
11 Účty precenenia 409 840 0
12 Kapitál a rezervy 85 749 0
Úhrn pasív 3 086 822 1 607
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá