SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 10. august 2012

14. august 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 10. august 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) faldt med 0,3 mia. euro til 245,5 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
9. august 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 7 mia. USD 7,1 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line), som Den Europæiske Centralbank har med Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) steg med 0,1 mia. euro til 321,7 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) faldt med 0,9 mia. euro til 901,3 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 0,8 mia. euro til 119,8 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 9,1 mia. euro til 686,2 mia. euro. Onsdag den 8. august 2012 udløb en primær markedsoperation på 133,4 mia. euro, og en ny på 132,8 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 211,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud med en løbetid på en uge til samme værdi. Onsdag den 8. august 2012 udløb en langfristet markedsoperation på 24,4 mia. euro, og en ny på 25,2 mia. euro blev afviklet.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 0,9 mia. euro (mod 1 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 310,8 mia. euro (mod 300,4 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,1 mia. euro til 281 mia. euro. Denne stigning skyldtes køb af værdipapirer under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 10. august 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 211,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 55 mia. euro og 14,7 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner steg kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 2,2 mia. euro til 551,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.778 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 260.384 −383
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.162 −63
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 170.222 −320
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 55.550 −855
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.771 993
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.771 993
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.210.735 1.332
5.1 Primære markedsoperationer 133.426 658
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.076.281 783
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 911 −102
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 117 −7
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 214.052 −1.351
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 602.728 220
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 281.031 93
7.2 Andre værdipapirer 321.697 127
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.041 0
9 Andre aktiver 262.782 1.652
Aktiver i alt 3.086.822 1.607
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 901.281 −913
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.076.393 12.597
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 551.836 2.179
2.2 Indlånsfacilitet 310.822 10.438
2.3 Indskud med fast løbetid 211.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 2.234 −20
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 4.259 −66
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 142.907 −1.300
5.1 Offentlig forvaltning og service 119.759 −777
5.2 Andre forpligtelser 23.148 −523
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 170.287 −9.388
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 5.963 −213
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 7.538 −710
8.1 Indlån og andre forpligtelser 7.538 −710
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 225.720 1.602
11 Revalueringskonti 409.840 0
12 Kapital og reserver 85.749 0
Passiver i alt 3.086.822 1.607
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt