Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 10. srpnu 2012

14. srpna 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 10. srpna 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech snížil o 0,3 mld. EUR na 245,5 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
9. srpna 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 7 mld. USD 7,1 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) vzrostl o 0,1 mld. EUR na 321,7 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se snížila o 0,9 mld. EUR na 901,3 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) klesl o 0,8 mld. EUR na 119,8 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) klesl o 9,1 mld. EUR na 686,2 mld. EUR. Ve středu 8. srpna 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 133,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 132,8 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 211,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden. Ve středu 8. srpna 2012 byla také splatná dlouhodobější refinanční operace o objemu 24,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 25,2 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 0,9 mld. EUR (oproti 1 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 310,8 mld. EUR (oproti 300,4 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) se zvýšil o 0,1 mld. EUR na 281 mld. EUR. Tento nárůst byl výsledkem nákupů cenných papírů v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 10. srpna 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 211,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 55 mld. EUR, resp. 14,7 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 2,2 mld. EUR na 551,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 778 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 260 384 −383
2.1 Pohledávky za MMF 90 162 −63
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 170 222 −320
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 55 550 −855
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 771 993
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 771 993
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 210 735 1 332
5.1 Hlavní refinanční operace 133 426 658
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 076 281 783
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 911 −102
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 117 −7
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 214 052 −1 351
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 602 728 220
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 281 031 93
7.2 Ostatní cenné papíry 321 697 127
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 041 0
9 Ostatní aktiva 262 782 1 652
Aktiva celkem 3 086 822 1 607
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 901 281 −913
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 076 393 12 597
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 551 836 2 179
2.2 Vkladová facilita 310 822 10 438
2.3 Termínované vklady 211 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 2 234 −20
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 4 259 −66
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 142 907 −1 300
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 119 759 −777
5.2 Ostatní závazky 23 148 −523
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 170 287 −9 388
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 5 963 −213
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 7 538 −710
8.1 Vklady a ostatní závazky 7 538 −710
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 225 720 1 602
11 Účty přecenění 409 840 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 749 0
Pasiva celkem 3 086 822 1 607
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média