Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 10. augustā

2012.14.08.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 10. augustā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā samazinājās par 0.3 mljrd. euro (līdz 245.5 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 9. augusts Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 7 mljrd. ASV dolāru 7.1 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 321.7 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.9 mljrd. euro (līdz 901.3 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 119.8 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 9.1 mljrd. euro (līdz 686.2 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 8. augustā, galvenajai refinansēšanas operācijai 133.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 132.8 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 211.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa. Trešdien, 2012. gada 8. augustā, arī ilgāka termiņa refinansēšanas operācijai 24.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 25.2 mljrd. euro apmērā.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 0.9 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 1 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 310.8 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 300.4 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.1 mljrd. euro (līdz 281 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem vērtspapīru pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 10. augustā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 211.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 55 mljrd. euro un 14.7 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) palielinājās par 2.2 mljrd. euro (līdz 551.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,778 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 260,384 −383
2.1 SVF debitoru parādi 90,162 −63
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 170,222 −320
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 55,550 −855
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,771 993
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,771 993
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,210,735 1,332
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 133,426 658
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,076,281 783
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 911 −102
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 117 −7
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 214,052 −1,351
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 602,728 220
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 281,031 93
7.2 Pārējie vērtspapīri 321,697 127
8 Valdības parāds euro 30,041 0
9 Pārējie aktīvi 262,782 1,652
Kopā aktīvi 3,086,822 1,607
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 901,281 −913
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,076,393 12,597
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 551,836 2,179
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 310,822 10,438
2.3 Termiņnoguldījumi 211,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 2,234 −20
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 4,259 −66
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 142,907 −1,300
5.1 Saistības pret valdību 119,759 −777
5.2 Pārējās saistības 23,148 −523
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 170,287 −9,388
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 5,963 −213
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 7,538 −710
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 7,538 −710
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 225,720 1,602
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 0
12 Kapitāls un rezerves 85,749 0
Kopā pasīvi 3,086,822 1,607
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem