Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 10 sierpnia 2012 r.

14 sierpnia 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 10 sierpnia 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) obniżyła się o 0,3 mld EUR do poziomu 245,5 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w dolarach amerykańskich (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
9 sierpnia 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 7 mld USD 7,1 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 321,7 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) obniżył się o 0,9 mld EUR do poziomu 901,3 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 0,8 mld EUR do poziomu 119,8 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 9,1 mld EUR do poziomu 686,2 mld EUR. W środę 8 sierpnia 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 133,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 132,8 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 211,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym. Również w środę 8 sierpnia 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 24,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 25,2 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 0,9 mld EUR (wobec 1 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 310,8 mld EUR (wobec 300,4 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,1 mld EUR do poziomu 281 mld EUR. Wzrost ten wynikał z zakupów papierów wartościowych w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 10 sierpnia 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 211,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 55 mld EUR i 14,7 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 2,2 mld EUR do poziomu 551,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.778 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 260.384 −383
2.1 Należności od MFW 90.162 −63
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 170.222 −320
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 55.550 −855
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.771 993
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.771 993
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.210.735 1.332
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 133.426 658
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.076.281 783
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 911 −102
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 117 −7
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 214.052 −1.351
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 602.728 220
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 281.031 93
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 321.697 127
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.041 0
9 Pozostałe aktywa 262.782 1.652
Aktywa razem 3.086.822 1.607
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 901.281 −913
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.076.393 12.597
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 551.836 2.179
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 310.822 10.438
2.3 Depozyty terminowe 211.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 2.234 −20
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 4.259 −66
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 142.907 −1.300
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 119.759 −777
5.2 Pozostałe zobowiązania 23.148 −523
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 170.287 −9.388
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 5.963 −213
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 7.538 −710
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 7.538 −710
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 225.720 1.602
11 Różnice z wyceny 409.840 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.749 0
Pasywa razem 3.086.822 1.607
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami