Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 6 юли 2012 г.

10 юли 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

През седмицата, която приключва на 6 юли 2012 г., показателят злато и вземания в злато (статия 1 от активите) остава непроменен.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 1,7 млрд. евро до 244,7 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
5 юли 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 2,6 млрд. щатски долара 4,3 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 0,8 млрд. евро до 320,5 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 3,8 млрд. евро до 897,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 11,4 млрд. евро до 134,9 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва намаление с 37,2 млрд. евро до 234,7 млрд. евро. На 4 юли 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 180,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 163,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 210,5 млрд. евро и бяха набрани нови едноседмични депозити в същия размер.

През седмицата операции по дългосрочно рефинансиране в размер на 1,5 млрд. евро са изплатени преди падеж.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 1,3 млрд. евро (при 0,7 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 795,2 млрд. евро (при 772,9 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват увеличение с 0,2 млрд. евро до 281,3 млрд. евро. Увеличението се дължи на заплатените покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 6 юли 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 211,3 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 55,9 млрд. евро и 14 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.I от пасивите) се отчита спад от 24,9 млрд. евро до 91,8 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 433 779 0
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 261 048 182
2.1 Вземания от МВФ 90 024 218
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 171 025 −37
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 54 213 2 357
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 16 874 −582
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 16 874 −582
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 243 549 −17 308
5.1 Основни операции по рефинансиране 163 629 −16 749
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 078 273 −1 452
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 1 347 641
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 299 251
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 184 197 −2 166
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 601 781 −540
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 281 261 216
7.2 Други ценни книжа 320 520 −756
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 041 −51
9 Други активи 259 523 887
Общо активи 3 085 006 −17 221
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 897 508 3 768
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 100 607 −4 924
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 91 789 −24 865
2.2 Депозитно улеснение 795 203 22 348
2.3 Срочни депозити 210 500 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 3 116 −2 406
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 6 592 2 878
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 147 342 −11 131
5.1 Сектор „Държавно управление“ 134 914 −11 416
5.2 Други задължения 12 429 285
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 139 707 −10 200
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 3 994 702
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 9 707 155
8.1 Депозити, салда и други задължения 9 707 155
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 56 886 0
10 Други задължения 227 074 1 531
11 Сметки за преоценка 409 840 0
12 Капитал и резерви 85 748 0
Общо пасиви 3 085 006 −17 221
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите