SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance pr. 6. juli 2012

10. juli 2012

Poster uden relation til de pengepolitiske operationer

I ugen, der sluttede den 6. juli 2012, forblev guld og tilgodehavender i guld (aktivpost 1) uændret.

Eurosystemets nettoposition i fremmed valuta (aktivpost 2 og 3 fratrukket passivpost 7, 8 og 9) steg med 1,7 mia. euro til 244,7 mia. euro som følge af kunde- og porteføljetransaktioner og likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar (se nedenfor).

Likviditetstilførende operationer i amerikanske dollar

Valørdato Transaktionstype Forfaldent beløb Nyt beløb
5. juli 2012 Likviditetstilførende tilbageførselsforretning i amerikanske dollar med en løbetid på 7 dage USD 2,6 mia. USD 4,3 mia.

De likviditetstilførende transaktioner blev gennemført af Eurosystemet i forbindelse med det midlertidige, gensidige valutaarrangement (swap line) mellem Den Europæiske Centralbank og Federal Reserve.

Eurosystemets beholdninger af andre omsættelige værdipapirer end dem, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.2) faldt med 0,8 mia. euro til 320,5 mia. euro. Seddelomløbet (passivpost 1) steg med 3,8 mia. euro til 897,5 mia. euro. Forpligtelser over for offentlig forvaltning og service (passivpost 5.1) faldt med 11,4 mia. euro til 134,9 mia. euro.

Poster med relation til de pengepolitiske operationer

Eurosystemets nettoudlån til kreditinstitutter (aktivpost 5 fratrukket passivpost 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 og 4) faldt med 37,2 mia. euro til 234,7 mia. euro. Onsdag den 4. juli 2012 udløb en primær markedsoperation på 180,4 mia. euro, og en ny på 163,7 mia. euro blev afviklet. Samme dag udløb tidsindskud til en værdi af 210,5 mia. euro, og der var modtaget nye indskud til samme værdi med en løbetid på en uge.

I løbet af ugen blev langfristede markedsoperationer til en værdi af 1,5 mia. euro tilbagebetalt før udløb.

Anvendelsen af den marginale udlånsfacilitet (aktivpost 5.5) udgjorde 1,3 mia. euro (mod 0,7 mia. euro i ugen før). Anvendelsen af indlånsfaciliteten (passivpost 2.2) udgjorde 795,2 mia. euro (mod 772,9 mia. euro i ugen før).

Eurosystemets beholdninger af værdipapirer, der holdes af pengepolitiske grunde, (aktivpost 7.1) steg med 0,2 mia. euro til 281,3 mia. euro. Denne stigning skyldtes afviklede opkøb under det andet program til opkøb af covered bonds. I ugen, der sluttede den 6. juli 2012, udgjorde værdien af de akkumulerede opkøb under Securities Markets Programme derfor 211,3 mia. euro, og værdien af porteføljerne i forbindelse med det første og det andet program til opkøb af covered bonds udgjorde i alt henholdsvis 55,9 mia. euro og 14 mia. euro. Regnskabsmæssigt er alle tre porteføljer blevet behandlet som holdt-til-udløb.

Anfordringskonti tilhørende euroområdets kreditinstitutter

Som et resultat af alle transaktioner faldt kreditinstitutternes anfordringskonti i Eurosystemet (passivpost 2.1) med 24,9 mia. euro til 91,8 mia. euro.

Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 433.779 0
2 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter uden for euroområdet 261.048 182
2.1 Tilgodehavender hos IMF 90.024 218
2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 171.025 −37
3 Tilgodehavender i fremmed valuta hos residenter i euroområdet 54.213 2.357
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 16.874 −582
4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 16.874 −582
4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.243.549 −17.308
5.1 Primære markedsoperationer 163.629 −16.749
5.2 Langfristede markedsoperationer 1.078.273 −1.452
5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
5.5 Marginal udlånsfacilitet 1.347 641
5.6 Udlån til dækning af øgede låneomkostninger 299 251
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 184.197 −2.166
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 601.781 −540
7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 281.261 216
7.2 Andre værdipapirer 320.520 −756
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 30.041 −51
9 Andre aktiver 259.523 887
Aktiver i alt 3.085.006 −17.221
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 897.508 3.768
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.100.607 −4.924
2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 91.789 −24.865
2.2 Indlånsfacilitet 795.203 22.348
2.3 Indskud med fast løbetid 210.500 0
2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
2.5 Indskud til dækning af øgede låneomkostninger 3.116 −2.406
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 6.592 2.878
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 147.342 −11.131
5.1 Offentlig forvaltning og service 134.914 −11.416
5.2 Andre forpligtelser 12.429 285
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 139.707 −10.200
7 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter i euroområdet 3.994 702
8 Forpligtelser i fremmed valuta over for residenter uden for euroområdet 9.707 155
8.1 Indlån og andre forpligtelser 9.707 155
8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 56.886 0
10 Andre forpligtelser 227.074 1.531
11 Revalueringskonti 409.840 0
12 Kapital og reserver 85.748 0
Passiver i alt 3.085.006 −17.221
KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt