Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému k 6. júlu 2012

10. júla 2012

Položky nesúvisiace s operáciami menovej politiky

V týždni končiacom sa 6. júla 2012 sa stav zlata a pohľadávok v zlate (položka 1 na strane aktív) nezmenil.

Čistá devízová pozícia Eurosystému (položky 2 a 3 na strane aktív mínus položky 7, 8 a 9 na strane pasív) sa v dôsledku klientskych a portfóliových transakcií a operácií na dodanie likvidity v amerických dolároch (tabuľka nižšie) zvýšila o 1,7 mld. EUR na 244,7 mld. EUR.

Operácie na dodanie likvidity v amerických dolároch

Dátum valuty Druh obchodu Splatná suma Nová suma
5. júla 2012 7-dňový reverzný obchod na dodanie likvidity v amerických dolároch 2,6 mld. USD 4,3 mld. USD

Eurosystém uvedené obchody na dodanie likvidity uskutočnil v rámci dočasnej vzájomnej menovej dohody (swapovej linky) medzi Európskou centrálnou bankou a Federálnym rezervným systémom.

Objem obchodovateľných cenných papierov v držbe Eurosystému na účely iné, ako sú účely menovej politiky (položka 7.2 na strane aktív), sa znížil o 0,8 mld. EUR na 320,5 mld. EUR. Hodnota bankoviek v obehu (položka 1 na strane pasív) stúpla o 3,8 mld. EUR na 897,5 mld. EUR. Objem záväzkov voči verejnej správe (položka 5.1 na strane pasív) klesol o 11,4 mld. EUR na 134,9 mld. EUR.

Položky súvisiace s operáciami menovej politiky

Čistý objem úverov Eurosystému poskytnutých úverovým inštitúciám (položka 5 na strane aktív mínus položky 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na strane pasív) sa znížil o 37,2 mld. EUR na 234,7 mld. EUR. V stredu 4. júla 2012 bola splatná hlavná refinančná operácia v hodnote 180,4 mld. EUR a bola vyrovnaná ďalšia v hodnote 163,7 mld. EUR. V ten istý deň boli splatné aj termínované vklady vo výške 210,5 mld. EUR a boli prijaté nové v rovnakej výške.

V priebehu týždňa boli predčasne splatené dlhodobejšie refinančné operácie v hodnote 1,5 mld. EUR.

Objem jednodňových refinančných operácií (položka 5.5 na strane aktív) dosiahol 1,3 mld. EUR (v porovnaní s 0,7 mld. EUR v predchádzajúcom týždni), zatiaľ čo objem jednodňových sterilizačných operácií (položka 2.2 na strane pasív) predstavoval 795,2 mld. EUR (v porovnaní so 772,9 mld. EUR v predchádzajúcom týždni).

Objem cenných papierov v držbe Eurosystému na účely menovej politiky (položka 7.1 na strane aktív) sa v dôsledku vyrovnaných nákupov v rámci druhého programu nákupu krytých dlhopisov zvýšil o 0,2 mld. EUR na 281,3 mld. EUR. V týždni končiacom sa 6. júla 2012 tak hodnota akumulovaných nákupov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi predstavovala 211,3 mld. EUR a hodnota portfólií prvého a druhého programu nákupu krytých dlhopisov predstavovala 55,9 mld. EUR a 14 mld. EUR. Všetky tri portfóliá sa vykazujú ako držané do splatnosti.

Bežné účty úverových inštitúcií eurozóny

Zostatok na bežných účtoch úverových inštitúcií vedených v Eurosystéme (položka 2.1 na strane pasív) sa v dôsledku všetkých transakcií znížil o 24,9 mld. EUR na 91,8 mld. EUR.

Aktíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Zlato a pohľadávky v zlate 433 779 0
2 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 261 048 182
2.1 Pohľadávky voči MMF 90 024 218
2.2 Vklady v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné pôžičky a ostatné zahraničné aktíva 171 025 −37
3 Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 54 213 2 357
4 Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách 16 874 −582
4.1 Vklady v bankách, investície do cenných papierov a pôžičky 16 874 −582
4.2 Pohľadávky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 243 549 −17 308
5.1 Hlavné refinančné operácie 163 629 −16 749
5.2 Dlhodobejšie refinančné operácie 1 078 273 −1 452
5.3 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
5.4 Štrukturálne reverzné operácie 0 0
5.5 Jednodňové refinančné operácie 1 347 641
5.6 Pohľadávky z vyrovnania marže 299 251
6 Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 184 197 −2 166
7 Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách 601 781 −540
7.1 Cenné papiere držané na účely menovej politiky 281 261 216
7.2 Ostatné cenné papiere 320 520 −756
8 Pohľadávky voči verejnej správe v eurách 30 041 −51
9 Ostatné aktíva 259 523 887
Úhrn aktív 3 085 006 −17 221
Pasíva (v miliónoch EUR) Stav Zmena oproti minulému týždňu v dôsledku transakcií
Súčty/medzisúčty nemusia súhlasiť v dôsledku zaokrúhlenia.
1 Bankovky v obehu 897 508 3 768
2 Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách 1 100 607 −4 924
2.1 Bežné účty (na krytie povinných minimálnych rezerv) 91 789 −24 865
2.2 Jednodňové sterilizačné operácie 795 203 22 348
2.3 Termínované vklady 210 500 0
2.4 Dolaďovacie reverzné operácie 0 0
2.5 Záväzky z vyrovnania marže 3 116 −2 406
3 Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách 6 592 2 878
4 Emitované dlhové certifikáty 0 0
5 Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách 147 342 −11 131
5.1 Verejná správa 134 914 −11 416
5.2 Ostatné záväzky 12 429 285
6 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách 139 707 −10 200
7 Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene 3 994 702
8 Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene 9 707 155
8.1 Vklady, zostatky a ostatné záväzky 9 707 155
8.2 Záväzky z úverovej facility v rámci ERM II 0 0
9 Protipoložka k osobitným právam čerpania prideleným MMF 56 886 0
10 Ostatné pasíva 227 074 1 531
11 Účty precenenia 409 840 0
12 Kapitál a rezervy 85 748 0
Úhrn pasív 3 085 006 −17 221
KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá