Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 6. červenci 2012

10. července 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 6. července 2012 zůstal objem zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) beze změny.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 1,7 mld. EUR na 244,7 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
5. července 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 2,6 mld. USD 4,3 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) poklesl o 0,8 mld. EUR na 320,5 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 3,8 mld. EUR na 897,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 11,4 mld. EUR na 134,9 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) poklesl o 37,2 mld. EUR na 234,7 mld. EUR. Ve středu 4. července 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 180,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 163,7 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 210,5 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši se splatností jeden týden.

Během sledovaného týdne byly splaceny před lhůtou splatnosti dlouhodobější refinanční operace ve výši 1,5 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) bylo poskytnuto 1,3 mld. EUR (oproti 0,7 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 795,2 mld. EUR (oproti 772,9 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) vzrostl o 0,2 mld. EUR na 281,3 mld. EUR. Tento nárůst byl důsledkem nákupů vypořádaných v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 6. července 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 211,3 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů 55,9 mld. EUR, resp. 14 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí poklesl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 24,9 mld. EUR na 91,8 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 433 779 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 261 048 182
2.1 Pohledávky za MMF 90 024 218
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 171 025 −37
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 54 213 2 357
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 16 874 −582
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 16 874 −582
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 243 549 −17 308
5.1 Hlavní refinanční operace 163 629 −16 749
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 078 273 −1 452
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 1 347 641
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 299 251
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 184 197 −2 166
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 601 781 −540
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 281 261 216
7.2 Ostatní cenné papíry 320 520 −756
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 041 −51
9 Ostatní aktiva 259 523 887
Aktiva celkem 3 085 006 −17 221
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 897 508 3 768
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 100 607 −4 924
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 91 789 −24 865
2.2 Vkladová facilita 795 203 22 348
2.3 Termínované vklady 210 500 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 3 116 −2 406
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 6 592 2 878
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 147 342 −11 131
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 134 914 −11 416
5.2 Ostatní závazky 12 429 285
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 139 707 −10 200
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 3 994 702
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 9 707 155
8.1 Vklady a ostatní závazky 9 707 155
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 56 886 0
10 Ostatní pasiva 227 074 1 531
11 Účty přecenění 409 840 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 748 0
Pasiva celkem 3 085 006 −17 221
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média