Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

De geconsolideerde weekstaat van het Eurosysteem per 6 juli 2012

10 juli 2012

Posten die geen verband houden met monetairbeleidstransacties

In de week die eindigde op 6 juli 2012 bleef de post Goud en goudvorderingen (actiefpost 1) onveranderd.

De nettopositie van het Eurosysteem in vreemde valuta (actiefposten 2 en 3 minus passiefposten 7, 8 en 9) steeg met EUR 1,7 miljard naar EUR 244,7 miljard ten gevolge van cliënten- en beleggingstransacties en in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transacties (zie hieronder).

In Amerikaanse dollar luidende liquiditeitstransacties

Valutadatum Type transactie Vervallen bedrag Nieuw bedrag
5 juli 2012 7-daagse in Amerikaanse dollar luidende liquiditeitsverschaffende transactie met wederinkoop USD 2,6 miljard USD 4,3 miljard

De liquiditeitsverschaffende transacties werden door het Eurosysteem uitgevoerd in het kader van de tijdelijke wederzijdse kredietovereenkomst (“swap line”) van de Europese Centrale Bank met het Federal Reserve System.

De door het Eurosysteem voor andere dan monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.2) daalden met EUR 0,8 miljard naar EUR 320,5 miljard. De post Bankbiljetten in omloop (passiefpost 1) steeg met EUR 3,8 miljard naar EUR 897,5 miljard. De verplichtingen aan de overheid (passiefpost 5.1) daalden met EUR 11,4 miljard naar EUR 134,9 miljard.

Posten die verband houden met monetairbeleidstransacties

De totale kredietverlening door het Eurosysteem aan kredietinstellingen (actiefpost 5 minus passiefposten 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 en 4) daalde met EUR 37,2 miljard naar EUR 234,7 miljard. Op woensdag 4 juli 2012 verviel een basisherfinancieringstransactie van EUR 180,4 miljard en werd een nieuwe transactie van EUR 163,7 miljard verrekend. Op dezelfde dag vervielen termijndeposito’s ter waarde van EUR 210,5 miljard en werden nieuwe deposito’s ter waarde van hetzelfde bedrag, met een looptijd van één week, aangetrokken.

Gedurende de week werden langerlopende herfinancieringstransacties ter waarde van EUR 1,5 miljard terugbetaald vóór de vervaldatum.

Het beroep op de Marginale beleningsfaciliteit (actiefpost 5.5) was EUR 1,3 miljard (vergeleken met EUR 0.7 miljard in de voorafgaande week), terwijl het beroep op de Depositofaciliteit (passiefpost 2.2) EUR 795,2 miljard bedroeg (vergeleken met EUR 772,9 miljard in de voorafgaande week).

De door het Eurosysteem voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden waardepapieren (actiefpost 7.1) stegen met EUR 0,2 miljard naar EUR 281,3 miljard. Deze stijging was het gevolg van de aankopen die in het kader van het tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties werden verrekend. In de week die eindigde op 6 juli 2012 bedroeg de waarde van de gecumuleerde aankopen in het kader van het Programma voor de effectenmarkten (“Securities Markets Programme”) derhalve EUR 211,3 miljard, en die van de portefeuilles aangehouden in het kader van het eerste en tweede aankoopprogramma van gedekte obligaties in totaal respectievelijk EUR 55,9 miljard en EUR 14 miljard. De drie portefeuilles worden geboekt als waardepapieren die tot de vervaldatum worden aangehouden.

De rekeningen-courant van de kredietinstellingen van het eurogebied

Ten gevolge van alle transacties daalde de rekening-courantpositie van kredietinstellingen bij het Eurosysteem (passiefpost 2.1) met EUR 24,9 miljard naar EUR 91,8 miljard.

Activa (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Goud en goudvorderingen 433.779 0
2 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 261.048 182
2.1 Vorderingen op het IMF 90.024 218
2.2 Tegoeden bij banken en beleggingen in waardepapieren, externe leningen en overige externe activa 171.025 −37
3 Vorderingen op ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 54.213 2.357
4 Vorderingen op niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 16.874 −582
4.1 Tegoeden bij banken, beleggingen in waardepapieren en leningen 16.874 −582
4.2 Vorderingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
5 Kredietverlening aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.243.549 −17.308
5.1 Basis-herfinancieringstransacties 163.629 −16.749
5.2 Langerlopende herfinancieringstransacties 1.078.273 −1.452
5.3 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
5.4 Structurele transacties met wederinkoop 0 0
5.5 Marginale beleningsfaciliteit 1.347 641
5.6 Kredieten uit hoofde van margestortingen 299 251
6 Overige vorderingen op kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 184.197 −2.166
7 Waardepapieren uitgegeven door ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 601.781 −540
7.1 Waardepapieren aangehouden voor monetaire-beleidsdoeleinden 281.261 216
7.2 Overige waardepapieren 320.520 −756
8 Overheidsschuld, luidende in euro 30.041 −51
9 Overige activa 259.523 887
Totaal activa 3.085.006 −17.221
Passiva (EUR miljoenen) Stand Verschil ten opzichte van vorige week ingevolge transacties
Totalen/subtotalen kunnen door afronding enigszins verschillen.
1 Bankbiljetten in omloop 897.508 3.768
2 Verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied in verband met monetaire-beleidstransacties, luidende in euro 1.100.607 −4.924
2.1 Rekeningen-courant (met inbegrip van reserveverplichtingen) 91.789 −24.865
2.2 Depositofaciliteit 795.203 22.348
2.3 Termijndeposito's 210.500 0
2.4 „Fine-tuning”-transacties met wederinkoop 0 0
2.5 Deposito's uit hoofde van margestortingen 3.116 −2.406
3 Overige verplichtingen aan kredietinstellingen van het eurogebied, luidende in euro 6.592 2.878
4 Uitgegeven schuldbewijzen 0 0
5 Verplichtingen aan overige ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 147.342 −11.131
5.1 Overheid 134.914 −11.416
5.2 Overige verplichtingen 12.429 285
6 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in euro 139.707 −10.200
7 Verplichtingen aan ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 3.994 702
8 Verplichtingen aan niet-ingezetenen van het eurogebied, luidende in vreemde valuta 9.707 155
8.1 Deposito's, tegoeden en overige verplichtingen 9.707 155
8.2 Verplichtingen uit hoofde van de kredietfaciliteit ingevolge het ERM-II 0 0
9 Tegenwaarde toegewezen bijzondere trekkingsrechten in het IMF 56.886 0
10 Overige passiva 227.074 1.531
11 Herwaarderingsrekeningen 409.840 0
12 Kapitaal en reserves 85.748 0
Totaal passiva 3.085.006 −17.221
CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media