Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eurosistēmas konsolidētais finanšu pārskats 2012. gada 6. jūlijā

2012.10.07.

Ar monetārās politikas operācijām nesaistītie posteņi

Nedēļā, kas beidzās 2012. gada 6. jūlijā, zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi (1. aktīvu postenis) nemainījās.

Eurosistēmas ārvalstu valūtas tīrā pozīcija (2. un 3. aktīvu postenis mīnus 7., 8. un 9. pasīvu postenis) klientu un portfeļu darījumu un likviditāti palielinošo operāciju ASV dolāros (sk. tālāk) rezultātā palielinājās par 1.7 mljrd. euro (līdz 244.7 mljrd. euro).

Likviditātes operācijas ASV dolāros

Valutēšanas datums Darījuma veids Dzēstā darījuma apjoms Jaunā darījuma apjoms
2012. gada 5. jūlijs Likviditāti palielinošs reversais darījums ASV dolāros ar dzēšanas termiņu 7 dienas 2.6 mljrd. ASV dolāru 4.3 mljrd. ASV dolāru

Likviditāti palielinošos darījumus Eurosistēma veica saistībā ar pagaidu savstarpējo vienošanos par valūtas darījumiem (mijmaiņas darījumu līniju) starp Eiropas Centrālo banku un Federālo rezervju sistēmu.

Eurosistēmas brīvi pārdodamo vērtspapīru, kas netiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.2. aktīvu postenis), apjoms samazinājās par 0.8 mljrd. euro (līdz 320.5 mljrd. euro). Banknotes apgrozībā (1. pasīvu postenis) pieauga par 3.8 mljrd. euro (līdz 897.5 mljrd. euro). Saistības pret valdību (5.1. pasīvu postenis) samazinājās par 11.4 mljrd. euro (līdz 134.9 mljrd. euro).

Ar monetārās politikas operācijām saistītie posteņi

Eurosistēmas tīrie aizdevumi kredītiestādēm (5. aktīvu postenis mīnus 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. un 4. pasīvu postenis) samazinājās par 37.2 mljrd. euro (līdz 234.7 mljrd. euro). Trešdien, 2012. gada 4. jūlijā, galvenajai refinansēšanas operācijai 180.4 mljrd. euro apmērā pienāca dzēšanas termiņš un tika noslēgta jauna galvenā refinansēšanas operācija 163.7 mljrd. euro apmērā. Tajā pašā dienā termiņnoguldījumiem 210.5 mljrd. euro apjomā pienāca termiņš un tika piesaistīti jauni noguldījumi tādā pašā apjomā ar termiņu 1 nedēļa.

Nedēļas laikā ilgāka termiņa refinansēšanas operācija 1.5 mljrd. euro apmērā tika atmaksāta pirms dzēšanas termiņa.

Aizdevumu iespējas uz nakti (5.5. aktīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 1.3 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 0.7 mljrd. euro), bet noguldījumu iespējas uz nakti (2.2. pasīvu postenis) izmantošanas apjoms bija 795.2 mljrd. euro (iepriekšējā nedēļā – 772.9 mljrd. euro).

Eurosistēmas vērtspapīru, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem (7.1. aktīvu postenis), apjoms pieauga par 0.2 mljrd. euro (līdz 281.3 mljrd. euro). Šis pieaugums skaidrojams ar veiktajiem pirkumiem otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" ietvaros. Tādējādi nedēļā, kas beidzās 2012. gada 6. jūlijā, "Vērtspapīru tirgu programmas" ietvaros veikto pirkumu kopējā vērtība sasniedza 211.3 mljrd. euro, savukārt pirmās un otrās "Nodrošināto obligāciju iegādes programmas" portfeļu vērtība sasniedza attiecīgi 55.9 mljrd. euro un 14 mljrd. euro. Visi trīs portfeļi tiek uzskaitīti kā līdz termiņa beigām turētie vērtspapīri.

Euro zonas kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu konti

Visu darījumu rezultātā kredītiestāžu pieprasījuma noguldījumu kontu pozīcija Eurosistēmā (2.1. pasīvu postenis) samazinājās par 24.9 mljrd. euro (līdz 91.8 mljrd. euro).

Aktīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Zelts un zeltā izteiktie debitoru parādi 433,779 0
2 Prasības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 261,048 182
2.1 SVF debitoru parādi 90,024 218
2.2 Atlikumi bankās un ieguldījumi vērtspapīros, ārējie aizdevumi un citi ārējie aktīvi 171,025 −37
3 Prasības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 54,213 2,357
4 Prasības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 16,874 −582
4.1 Atlikumi bankās, ieguldījumi vērtspapīros un aizdevumi 16,874 −582
4.2 Kredīta iespēju prasības VKM II ietvaros 0 0
5 Aizdevumi, kas izsniegti euro euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,243,549 −17,308
5.1 Galvenās refinansēšanas operācijas 163,629 −16,749
5.2 Ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas 1,078,273 −1,452
5.3 Precizējošās reversās operācijas 0 0
5.4 Strukturālās reversās operācijas 0 0
5.5 Aizdevumu iespēja uz nakti 1,347 641
5.6 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu kredīti 299 251
6 Pārējās prasības euro pret euro zonas kredītiestādēm 184,197 −2,166
7 Euro zonas rezidentu vērtspapīri euro 601,781 −540
7.1 Vērtspapīri, kas tiek turēti monetārās politikas mērķiem 281,261 216
7.2 Pārējie vērtspapīri 320,520 −756
8 Valdības parāds euro 30,041 −51
9 Pārējie aktīvi 259,523 887
Kopā aktīvi 3,085,006 −17,221
Pasīvi (milj. euro) Atlikums Pārmaiņas darījumu rezultātā salīdzinājumā ar iepriekšējo nedēļu
Dažos gadījumos skaitļu noapaļošanas rezultātā komponentu summa atšķiras no kopsummas.
1 Banknotes apgrozībā 897,508 3,768
2 Saistības euro pret euro zonas valstu kredītiestādēm monetārās politikas operāciju rezultātā 1,100,607 −4,924
2.1 Pieprasījuma noguldījumu konti (ietverot obligāto rezervju sistēmu) 91,789 −24,865
2.2 Noguldījumu iespēja uz nakti 795,203 22,348
2.3 Termiņnoguldījumi 210,500 0
2.4 Precizējošās reversās operācijas 0 0
2.5 Papildu nodrošinājuma pieprasījumu noguldījumi 3,116 −2,406
3 Pārējās saistības euro pret euro zonas kredītiestādēm 6,592 2,878
4 Emitētie parāda vērtspapīri 0 0
5 Saistības euro pret citiem euro zonas valstu rezidentiem 147,342 −11,131
5.1 Saistības pret valdību 134,914 −11,416
5.2 Pārējās saistības 12,429 285
6 Saistības euro pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 139,707 −10,200
7 Saistības ārvalstu valūtā pret euro zonas valstu rezidentiem 3,994 702
8 Saistības ārvalstu valūtā pret ārpus euro zonas esošo valstu rezidentiem 9,707 155
8.1 Noguldījumi, kontu atlikumi un citas saistības 9,707 155
8.2 Kredīta iespēju saistības VKM II ietvaros 0 0
9 Saistības pret SVF speciālo aizņēmuma tiesību ietvaros 56,886 0
10 Pārējās saistības 227,074 1,531
11 Pārvērtēšanas konti 409,840 0
12 Kapitāls un rezerves 85,748 0
Kopā pasīvi 3,085,006 −17,221
KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem