Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 6. julija 2012

10. julij 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 6. julija 2012, je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) ostalo nespremenjeno.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 1,7 milijarde EUR na 244,7 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
5. julij 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 2,6 mrd USD 4,3 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 0,8 milijarde EUR na 320,5 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 3,8 milijarde EUR na 897,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 11,4 milijarde EUR na 134,9 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je zmanjšalo za 37,2 milijarde EUR na 234,7 milijarde EUR. V sredo, 4. julija 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 180,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 163,7 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 210,5 milijarde EUR, zbrane pa so bile nove vloge v enakem znesku z zapadlostjo en teden.

V tem tednu so bile pred zapadlostjo poravnane operacije dolgoročnejšega refinanciranja v višini 1,5 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 1,3 milijarde EUR (v primerjavi z 0,7 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 795,2 milijarde EUR (v primerjavi s 772,9 milijarde EUR prejšnji teden). Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se povečala za 0,2 milijarde EUR na 281,3 milijarde EUR. Povečanje je posledica poravnanih nakupov v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 6. julija 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 211,3 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupa kritih obveznic je znašala 55,9 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 14 milijard EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) zmanjšalo za 24,9 milijarde EUR na 91,8 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 433.779 0
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 261.048 182
2.1 Terjatve do MDS 90.024 218
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 171.025 −37
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 54.213 2.357
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 16.874 −582
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 16.874 −582
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.243.549 −17.308
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 163.629 −16.749
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.078.273 −1.452
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 1.347 641
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 299 251
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 184.197 −2.166
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 601.781 −540
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 281.261 216
7.2 Drugi vrednostni papirji 320.520 −756
8 Dolg širše države v EUR 30.041 −51
9 Druga sredstva 259.523 887
Skupaj sredstva 3.085.006 −17.221
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 897.508 3.768
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.100.607 −4.924
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 91.789 −24.865
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 795.203 22.348
2.3 Vezane vloge 210.500 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 3.116 −2.406
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 6.592 2.878
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 147.342 −11.131
5.1 Širša država 134.914 −11.416
5.2 Druge obveznosti 12.429 285
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 139.707 −10.200
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 3.994 702
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 9.707 155
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 9.707 155
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 56.886 0
10 Druge obveznosti 227.074 1.531
11 Računi prevrednotenja 409.840 0
12 Kapital in rezerve 85.748 0
Skupaj obveznosti 3.085.006 −17.221
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije