Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 6 lipca 2012 r.

10 lipca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 6 lipca 2012 r. stan złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) nie zmienił się.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 1,7 mld EUR do poziomu 244,7 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
5 lipca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 2,6 mld USD 4,3 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 0,8 mld EUR do poziomu 320,5 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 3,8 mld EUR do poziomu 897,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 11,4 mld EUR do poziomu 134,9 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) obniżył się o 37,2 mld EUR do poziomu 234,7 mld EUR. W środę 4 lipca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 180,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 163,7 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 210,5 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę, z terminem tygodniowym.

W tym tygodniu dłuższe operacje refinansujące w kwocie 1,5 mld EUR zostały spłacone przed terminem zapadalności.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 1,3 mld EUR (wobec 0,7 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 795,2 mld EUR (wobec 772,9 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) wzrosły o 0,2 mld EUR do poziomu 281,3 mld EUR. Wzrost ten wynikał z rozliczonych zakupów w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 6 lipca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 211,3 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 55,9 mld EUR i 14 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) obniżył się o 24,9 mld EUR do poziomu 91,8 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 433.779 0
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 261.048 182
2.1 Należności od MFW 90.024 218
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 171.025 −37
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 54.213 2.357
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 16.874 −582
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 16.874 −582
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.243.549 −17.308
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 163.629 −16.749
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.078.273 −1.452
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 1.347 641
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 299 251
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 184.197 −2.166
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 601.781 −540
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 281.261 216
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 320.520 −756
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.041 −51
9 Pozostałe aktywa 259.523 887
Aktywa razem 3.085.006 −17.221
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 897.508 3.768
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.100.607 −4.924
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 91.789 −24.865
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 795.203 22.348
2.3 Depozyty terminowe 210.500 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 3.116 −2.406
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 6.592 2.878
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 147.342 −11.131
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 134.914 −11.416
5.2 Pozostałe zobowiązania 12.429 285
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 139.707 −10.200
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 3.994 702
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 9.707 155
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 9.707 155
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 56.886 0
10 Pozostałe pasywa 227.074 1.531
11 Różnice z wyceny 409.840 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.748 0
Pasywa razem 3.085.006 −17.221
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami