Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 6 juli 2012

10 juli 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Den vecka som slutade den 6 juli 2012 var posten guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) oförändrad.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 1,7 miljarder EUR till 244,7 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
5 juli 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 2,6 miljarder USD 4,3 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 0,8 miljarder EUR till 320,5 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 3,8 miljarder EUR till 897,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 11,4 miljarder EUR till 134,9 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) minskade med 37,2 miljarder EUR till 234,7 miljarder EUR. Onsdagen den 4 juli 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 180,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 163,7 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 210,5 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp och med en löptid på en vecka.

Under veckan återbetalades långfristiga refinansieringstransaktioner till ett belopp på 1,5 miljarder EUR före förfallodagen.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var 1,3 miljarder EUR (jämfört med 0,7 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 795,2 miljarder EUR (jämfört med 772,9 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) ökade med 0,2 miljarder EUR till 281,3 miljarder EUR. Denna ökning berodde på avvecklade köp inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 6 juli 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 211,3 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 55,9 miljarder EUR respektive 14 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner minskade ställningen för kreditinstitutens löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 24,9 miljarder EUR till 91,8 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 433.779 0
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 261.048 182
2.1 Fordringar på IMF 90.024 218
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 171.025 −37
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 54.213 2.357
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 16.874 −582
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 16.874 −582
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.243.549 −17.308
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 163.629 −16.749
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.078.273 −1.452
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 1.347 641
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 299 251
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 184.197 −2.166
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 601.781 −540
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 281.261 216
7.2 Andra värdepapper 320.520 −756
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.041 −51
9 Övriga tillgångar 259.523 887
Summa tillgångar 3.085.006 −17.221
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 897.508 3.768
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.100.607 −4.924
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 91.789 −24.865
2.2 Inlåningsfacilitet 795.203 22.348
2.3 Inlåning med fast löptid 210.500 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 3.116 −2.406
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 6.592 2.878
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 147.342 −11.131
5.1 Offentliga sektorn 134.914 −11.416
5.2 Övriga skulder 12.429 285
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 139.707 −10.200
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 3.994 702
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 9.707 155
8.1 Inlåning och övriga skulder 9.707 155
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 56.886 0
10 Övriga skulder 227.074 1.531
11 Värderegleringskonton 409.840 0
12 Eget kapital 85.748 0
Summa skulder 3.085.006 −17.221
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media