Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosystemets konsoliderade balansräkning per den 15 juni 2012

19 juni 2012

Poster som inte har samband med penningpolitiska operationer

Under den vecka som slutade den 15 juni 2012 motsvarade minskningen på 1 miljon EUR i guld och guldfordringar (post 1 på tillgångssidan) försäljningen av guldmynt av en centralbank i Eurosystemet.

Eurosystemets nettoställning i utländsk valuta (posterna 2 och 3 på tillgångssidan minus posterna 7, 8 och 9 på skuldsidan) ökade med 2 miljarder EUR till 226,9 miljarder EUR på grund av kund- och portföljtransaktioner och likvidiserande transaktioner i USD (se nedan).

Likvidiserande transaktioner i USD

Valutadag Typ av transaktion Förfallobelopp Nytt belopp
14 juni 2012 7-dagars likvidiserande reverserad transaktion i USD 1,5 miljarder USD 2,4 miljarder USD

De likvidiserande transaktionerna genomfördes av Eurosystemet i samband med det temporära ömsesidiga sedelfondsarrangemang (swappavtal) som Europeiska centralbanken har med Federal Reserve System.

Eurosystemets innehav av andra värdepapper än de som innehas i penningpolitiska syften (post 7.2 på tillgångssidan) minskade med 1,3 miljarder EUR till 323,1 miljarder EUR. Utelöpande sedlar (post 1 på skuldsidan) ökade med 2,9 miljarder EUR till 891,5 miljarder EUR. Skulder till den offentliga sektorn (post 5.1 på skuldsidan) minskade med 6,1 miljarder EUR till 107,7 miljarder EUR.

Poster relaterade till penningpolitiska operationer

Eurosystemets nettoutlåning till kreditinstitut (post 5 på tillgångssidan minus posterna 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 och 4 på skuldsidan) ökade med 68,1 miljarder EUR till 251,9 miljarder EUR. Onsdagen den 13 juni 2012 förföll en huvudsaklig refinansieringstransaktion på 119,4 miljarder EUR och ersattes med en ny på 131,7 miljarder EUR. Samma dag förföll inlåning med fast löptid till ett belopp av 212 miljarder EUR och ny inlåning erhölls på samma belopp. Onsdagen den 13 juni 2012 förföll en långfristig refinansieringstransaktion på 11 miljarder EUR och ersattes med en ny på 18,9 miljarder EUR.

Utnyttjandet av utlåningsfaciliteten (post 5.5 på tillgångssidan) var på 3 miljarder EUR (jämfört med 1,9 miljarder EUR föregående vecka) medan utnyttjandet av inlåningsfaciliteten (post 2.2 på skuldsidan) var 741,2 miljarder EUR (jämfört med 788,2 miljarder EUR föregående vecka).

Eurosystemets innehav av värdepapper som innehas i penningpolitiska syften (post 7.1 på tillgångssidan) minskade med 1 miljard EUR till 280,2 miljarder EUR. Denna minskning berodde på inlösen av värdepapper köpta inom värdepappersprogrammet, som mer än uppvägde avvecklingen av värdepapper som förvärvades under veckan inom det andra programmet för köp av säkerställda obligationer. Under den vecka som slutade den 15 juni 2012 uppgick således värdet på ackumulerade köp i värdepappersprogrammet till 210,7 miljarder EUR medan värdet på ackumulerade köp i portföljerna för det första och andra programmet för köp av säkerställda obligationer uppgick till 56,3 miljarder EUR respektive 13,2 miljarder EUR. Alla tre portföljerna beräknas på basis av att de hålls till förfallodagen.

Löpande räkningar för kreditinstitut i euroområdet

Som resultat av alla transaktioner ökade ställningen för kreditinstituts löpande räkningar hos Eurosystemet (post 2.1 på skuldsidan) med 63,8 miljarder EUR till 150,9 miljarder EUR.

Tillgångar (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Guld och guldfordringar 432.701 −1
2 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande utanför euroområdet 246.521 1.994
2.1 Fordringar på IMF 86.582 496
2.2 Banktillgodohavanden och värdepapper, lån och andra tillgångar 159.939 1.498
3 Fordringar i utländsk valuta på hemmahörande i euroområdet 48.160 −909
4 Fordringar i euro på hemmahörande utanför euroområdet 17.612 996
4.1 Banktillgodohavanden, värdepapper och lån 17.612 996
4.2 Fordringar som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
5 Utlåning i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterad till penningpolitiska transaktioner 1.206.289 21.229
5.1 Huvudsakliga refinansieringstransaktioner 131.747 12.378
5.2 Långfristiga refinansieringstransaktioner 1.071.547 7.917
5.3 Finjusterande repotransaktioner 0 0
5.4 Strukturella repotransaktioner 0 0
5.5 Utlåningsfacilitet 2.979 1.030
5.6 Fordringar avseende tilläggssäkerheter 17 −95
6 Övriga fordringar i euro på kreditinstitut i euroområdet 191.721 2.174
7 Värdepapper i euro utgivna av hemmahörande i euroområdet 603.316 −2.349
7.1 Värdepapper som innehas i penningpolitiskt syfte 280.219 −1.023
7.2 Andra värdepapper 323.097 −1.326
8 Fordringar i euro på den offentliga sektorn 30.587 4
9 Övriga tillgångar 250.398 −5.516
Summa tillgångar 3.027.305 17.621
Skulder (Miljoner EUR) Ställning Förändringar jämfört med föregående vecka avseende transaktioner
Totalsummorna kan avvika från delsummorna p.g.a. avrundning.
1 Utelöpande sedlar 891.508 2.895
2 Skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet relaterade till penningpolitiska transaktioner 1.105.241 16.914
2.1 Löpande räkningar (inklusive kassakrav) 150.901 63.831
2.2 Inlåningsfacilitet 741.191 −47.027
2.3 Inlåning med fast löptid 212.000 0
2.4 Finjusterande repotransaktioner 0 0
2.5 Skulder avseende tilläggssäkerheter 1.149 110
3 Övriga skulder i euro till kreditinstitut i euroområdet 3.947 34
4 Emitterade skuldcertifikat 0 0
5 Skulder i euro till övriga hemmahörande i euroområdet 119.105 −5.615
5.1 Offentliga sektorn 107.684 −6.092
5.2 Övriga skulder 11.421 477
6 Skulder i euro till hemmahörande utanför euroområdet 138.772 9.172
7 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande i euroområdet 2.872 −1.134
8 Skulder i utländsk valuta till hemmahörande utanför euroområdet 10.149 258
8.1 Inlåning och övriga skulder 10.149 258
8.2 Skulder som uppstått inom ramen för kreditfaciliteten inom ERM2 0 0
9 Motpost till särskilda dragningsrätter som tilldelats av IMF 54.716 0
10 Övriga skulder 215.805 −4.903
11 Värderegleringskonton 399.445 0
12 Eget kapital 85.748 0
Summa skulder 3.027.305 17.621
KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media