Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu na dzień 15 czerwca 2012 r.

19 czerwca 2012

Pozycje niezwiązane z operacjami polityki pieniężnej

W tygodniu zakończonym 15 czerwca 2012 r. spadek stanu złota i należności w złocie (pozycja aktywów 1) o 1 mln EUR wynikał ze sprzedaży złotych monet przez jeden z banków centralnych Eurosystemu.

Pozycja netto Eurosystemu w walutach obcych (pozycje aktywów 2 i 3 minus pozycje pasywów 7, 8 i 9) zwiększyła się o 2 mld EUR do poziomu 226,9 mld EUR w wyniku transakcji klientów i transakcji portfelowych oraz transakcji zasilających w płynność w USD (zob. niżej).

Transakcje płynnościowe w USD

Data waluty Rodzaj transakcji Kwota wymagalna Nowa kwota
14 czerwca 2012 r. 7-dniowa transakcja odwracalna zasilająca w płynność w USD 1,5 mld USD 2,4 mld USD

Transakcje płynnościowe zostały przeprowadzone przez Eurosystem w związku z tymczasową wzajemną umową walutową (linią swap) zawartą przez Europejski Bank Centralny z Systemem Rezerwy Federalnej.

Zasoby rynkowych papierów wartościowych innych niż papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.2) zmalały o 1,3 mld EUR do poziomu 323,1 mld EUR. Stan banknotów w obiegu (pozycja pasywów 1) zwiększył się o 2,9 mld EUR do poziomu 891,5 mld EUR. Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (pozycja pasywów 5.1) obniżyły się o 6,1 mld EUR do poziomu 107,7 mld EUR.

Pozycje związane z operacjami polityki pieniężnej

Stan należności Eurosystemu od instytucji kredytowych netto (pozycja aktywów 5 minus pozycje pasywów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 oraz 4) wzrósł o 68,1 mld EUR do poziomu 251,9 mld EUR. W środę 13 czerwca 2012 r. przypadł termin zapadalności podstawowej operacji refinansującej w kwocie 119,4 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 131,7 mld EUR. W tym samym dniu przypadł termin zapadalności depozytów terminowych w kwocie 212 mld EUR i przyjęto nowe depozyty na taką samą kwotę. Również w środę 13 czerwca 2012 r. przypadł termin zapadalności dłuższej operacji refinansującej w kwocie 11 mld EUR oraz nastąpiło rozliczenie nowej operacji w kwocie 18,9 mld EUR.

Wykorzystanie kredytu w banku centralnym (pozycja aktywów 5.5) wyniosło 3 mld EUR (wobec 1,9 mld EUR w poprzednim tygodniu), zaś wykorzystanie depozytu w banku centralnym na koniec dnia (pozycja pasywów 2.2) wyniosło 741,2 mld EUR (wobec 788,2 mld EUR w poprzednim tygodniu).

Zasoby papierów wartościowych na potrzeby polityki pieniężnej w posiadaniu Eurosystemu (pozycja aktywów 7.1) zmalały o 1 mld EUR do poziomu 280,2 mld EUR. Spadek ten wynikał z wykupu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych, który z nadwyżką skompensował rozliczone w tym tygodniu zakupy w ramach drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych. W związku z tym w tygodniu zakończonym 15 czerwca 2012 r. skumulowana wartość zakupów w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych wyniosła 210,7 mld EUR, zaś wartość portfeli pierwszego i drugiego programu skupu obligacji zabezpieczonych wyniosła odpowiednio 56,3 mld EUR i 13,2 mld EUR. Wszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.

Stan rachunków bieżących instytucji kredytowych strefy euro

W wyniku wszystkich transakcji stan rachunków bieżących instytucji kredytowych w Eurosystemie (pozycja pasywów 2.1) wzrósł o 63,8 mld EUR do poziomu 150,9 mld EUR.

Aktywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Złoto i należności w złocie 432.701 −1
2 Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych 246.521 1.994
2.1 Należności od MFW 86.582 496
2.2 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne 159.939 1.498
3 Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych 48.160 −909
4 Należności od nierezydentów strefy euro w euro 17.612 996
4.1 Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty 17.612 996
4.2 Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
5 Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.206.289 21.229
5.1 Podstawowe operacje refinansujące 131.747 12.378
5.2 Dłuższe operacje refinansujące 1.071.547 7.917
5.3 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
5.4 Odwracalne operacje strukturalne 0 0
5.5 Kredyt w banku centralnym 2.979 1.030
5.6 Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 17 −95
6 Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro 191.721 2.174
7 Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro 603.316 −2.349
7.1 Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej 280.219 −1.023
7.2 Pozostałe papiery wartościowe 323.097 −1.326
8 Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro 30.587 4
9 Pozostałe aktywa 250.398 −5.516
Aktywa razem 3.027.305 17.621
Pasywa (w mln EUR) Stan Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji
Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia.
1 Banknoty w obiegu 891.508 2.895
2 Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej 1.105.241 16.914
2.1 Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) 150.901 63.831
2.2 Depozyt w banku centralnym na koniec dnia 741.191 −47.027
2.3 Depozyty terminowe 212.000 0
2.4 Odwracalne operacje dostrajające 0 0
2.5 Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego 1.149 110
3 Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro 3.947 34
4 Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych 0 0
5 Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro 119.105 −5.615
5.1 Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 107.684 −6.092
5.2 Pozostałe zobowiązania 11.421 477
6 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro 138.772 9.172
7 Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych 2.872 −1.134
8 Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych 10.149 258
8.1 Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania 10.149 258
8.2 Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II 0 0
9 Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW 54.716 0
10 Pozostałe pasywa 215.805 −4.903
11 Różnice z wyceny 399.445 0
12 Kapitał i rezerwy kapitałowe 85.748 0
Pasywa razem 3.027.305 17.621
KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami