Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému k 15. červnu 2012

19. června 2012

Položky nesouvisející s operacemi měnové politiky

V týdnu končícím 15. června 2012 odpovídalo snížení objemu zlata a pohledávek ve zlatě (položka 1 na straně aktiv) o 1 mil. EUR prodeji zlatých mincí, který prováděla jedna centrální banka Eurosystému.

Čistý objem devizových aktiv Eurosystému (součet položek 2 a 3 na straně aktiv po odečtení položek 7, 8 a 9 na straně pasiv) se v důsledku klientských a portfoliových transakcí a operací na poskytnutí likvidity v amerických dolarech zvýšil o 2 mld. EUR na 226,9 mld. EUR (viz níže).

Operace na poskytnutí likvidity v amerických dolarech

Ke dni Druh transakce Splatná částka Nová částka
14. června 2012 reverzní transakce na poskytnutí likvidity v amerických dolarech se splatností 7 dní 1,5 mld. USD 2,4 mld. USD

Tyto transakce na poskytnutí likvidity prováděl Eurosystém v souvislosti s dočasnou vzájemnou měnovou dohodou (swapovou linkou), kterou Evropská centrální banka uzavřela s Federálním rezervním systémem.

Objem obchodovatelných cenných papírů mimo cenné papíry držené pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.2 na straně aktiv) klesl o 1,3 mld. EUR na 323,1 mld. EUR. Emise bankovek v oběhu (položka 1 na straně pasiv) se zvýšila o 2,9 mld. EUR na 891,5 mld. EUR. Objem závazků vůči veřejným rozpočtům (položka 5.1 na straně pasiv) poklesl o 6,1 mld. EUR na 107,7 mld. EUR.

Položky související s operacemi měnové politiky

Čistý objem úvěrů poskytnutých Eurosystémem úvěrovým institucím (položka 5 na straně aktiv po odečtení položek 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 a 4 na straně pasiv) vzrostl o 68,1 mld. EUR na 251,9 mld. EUR. Ve středu 13. června 2012 byla splatná hlavní refinanční operace o objemu 119,4 mld. EUR a byla vypořádána další ve výši 131,7 mld. EUR. V tentýž den byly splatné termínované vklady o objemu 212 mld. EUR a byly přijaty nové vklady ve stejné výši. Ve středu 13. června 2012 by splatná také dlouhodobější refinanční operace ve výši 11 mld. EUR a byla vypořádána další o objemu 18,9 mld. EUR.

Prostřednictvím mezní zápůjční facility (položka 5.5 na straně aktiv) byly poskytnuty 3 mld. EUR (oproti 1,9 mld. EUR během předchozího týdne), pomocí vkladové facility (položka 2.2 na straně pasiv) bylo uloženo 741,2 mld. EUR (oproti 788,2 mld. EUR během předchozího týdne).

Objem cenných papírů držených pro účely měnové politiky v držení Eurosystému (položka 7.1 na straně aktiv) klesl o 1 mld. EUR na 280,2 mld. EUR. Tento pokles byl výsledkem splacení cenných papírů pořízených v rámci programu pro trhy s cennými papíry, které ve sledovaném týdnu více než kompenzovalo nákupy vypořádané v rámci druhého programu nákupu krytých dluhopisů. V týdnu končícím 15. června 2012 tedy činila hodnota akumulovaných nákupů v rámci programu pro trhy s cennými papíry 210,7 mld. EUR a hodnota portfolií držených v rámci prvního a druhého programu nákupu krytých dluhopisů dosahovala 56,3 mld. EUR, resp. 13,2 mld. EUR. Všechna tři portfolia jsou vykázána jako cenné papíry držené do splatnosti.

Běžné účty úvěrových institucí eurozóny

V důsledku všech transakcí vzrostl zůstatek na běžných účtech úvěrových institucí vedených u Eurosystému (položka 2.1 na straně pasiv) o 63,8 mld. EUR na 150,9 mld. EUR.

Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 432 701 −1
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 246 521 1 994
2.1 Pohledávky za MMF 86 582 496
2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 159 939 1 498
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 48 160 −909
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 17 612 996
4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 17 612 996
4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 206 289 21 229
5.1 Hlavní refinanční operace 131 747 12 378
5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 071 547 7 917
5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
5.5 Mezní zápůjční facilita 2 979 1 030
5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 17 −95
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 191 721 2 174
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 603 316 −2 349
7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 280 219 −1 023
7.2 Ostatní cenné papíry 323 097 −1 326
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 30 587 4
9 Ostatní aktiva 250 398 −5 516
Aktiva celkem 3 027 305 17 621
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 891 508 2 895
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 105 241 16 914
2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 150 901 63 831
2.2 Vkladová facilita 741 191 −47 027
2.3 Termínované vklady 212 000 0
2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 149 110
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 3 947 34
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 119 105 −5 615
5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 107 684 −6 092
5.2 Ostatní závazky 11 421 477
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 138 772 9 172
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 2 872 −1 134
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 10 149 258
8.1 Vklady a ostatní závazky 10 149 258
8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 54 716 0
10 Ostatní pasiva 215 805 −4 903
11 Účty přecenění 399 445 0
12 Kapitál a rezervní fondy 85 748 0
Pasiva celkem 3 027 305 17 621
KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média