Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Консолидиран финансов отчет на Евросистемата към 15 юни 2012 г.

19 юни 2012 г.

Статии, несвързани с операции по паричната политика

Намалението с 1 млн. евро на показателя злато и вземания в злато (статия I от активите) през седмицата, която приключва на 15 юни 2012 г., отразява извършената продажба на златни монети от една централна банка от Евросистемата.

Нетната позиция на Евросистемата в чуждестранна валута (статии 2 и 3 от активите минус статии 7, 8 и 9 от пасивите) отбелязва увеличение с 2 млрд. евро до 226,9 млрд. евро в резултат на извършените транзакции с клиенти, портфейлни транзакции и операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари (виж по-долу).

Операции по предоставяне на ликвидност в щатски долари

Вальор Вид транзакция Сума с настъпващ падеж Нова сума
14 юни 2012 г. 7-дневна обратна транзакция по предоставяне на ликвидност в щатски долари 1,5 млрд. щатски долара 2,4 млрд. щатски долара

Транзакциите по предоставяне на ликвидност са извършени от Евросистемата във връзка с временното реципрочно валутно споразумение (суап линия), сключено от Европейската централна банка със Системата на Федералния резерв.

Наличностите на Евросистемата от търгуеми ценни книжа, различни от държаните за целите на паричната политика (статия 7.2 от активите), отбелязват намаление с 1,3 млрд. евро до 323,1 млрд. евро. Банкнотите в обращение (статия I от пасивите) се увеличават с 2,9 млрд. евро до 891,5 млрд. евро. Задълженията към сектор Държавно управление (статия 5.I от пасивите) отбелязват намаление с 6,1 млрд. евро до 107,7 млрд. евро.

Статии, свързани с операции по паричната политика

Нетното кредитиране на Евросистемата за кредитни институции (статия 5 от активите минус статии 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 и 4 от пасивите) отбелязва увеличение с 68,1 млрд. евро до 251,9 млрд. евро. На 13 юни 2012 г., сряда, настъпи падежът на основна операция по рефинансиране в размер на 119,4 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 131,7 млрд. евро. На същата дата настъпи падежът на срочни депозити в размер на 212 млрд. евро и бяха набрани нови депозити в същия размер. Също така на 13 юни 2012 г., сряда, настъпи падежът на операция по дългосрочно рефинансиране в размер на 11 млрд. евро и бе извършено плащането по нова на стойност 18,9 млрд. евро.

Използваното пределно кредитно улеснение (статия 5.5 от активите) възлиза на 3 млрд. евро (при 1,9 млрд. евро през предходната седмица), а използваното депозитно улеснение (статия 2.2 от пасивите) е 741,2 млрд. евро (при 788,2 млрд. евро през предходната седмица).

Наличностите на Евросистемата от ценни книжа, държани за целите на паричната политика (статия 7.1 от активите), отбелязват намаление с 1 млрд. евро до 280,2 млрд. евро. Намалението се дължи на изплащането на ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа, което компенсира с излишък заплатените през седмицата покупки по втората програма за закупуване на обезпечени облигации. Така през седмицата, която приключва на 15 юни 2012 г., стойността на общите покупки по програмата за пазарите на ценни книжа е в размер на 210,7 млрд. евро, а тази на държаните портфейли по първата и втората програма за закупуване на обезпечени облигации – съответно 56,3 млрд. евро и 13,2 млрд. евро. И трите портфейла се отчитат като притежавани до падеж.

Разплащателни сметки на кредитните институции от еврозоната

В резултат на всички транзакции по разплащателните сметки на кредитните институции при Евросистемата (статия 2.1 от пасивите) се отчита увеличение от 63,8 млрд. евро до 150,9 млрд. евро.

Активи (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Злато и вземания в злато 432 701 −1
2 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 246 521 1 994
2.1 Вземания от МВФ 86 582 496
2.2 Салда в банки и инвестиции в ценни книжа, външни заеми и други външни активи 159 939 1 498
3 Вземания от резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 48 160 −909
4 Вземания от резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 17 612 996
4.1 Салда в банки, инвестиции в ценни книжа и заеми 17 612 996
4.2 Вземания, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
5 Заеми за кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 206 289 21 229
5.1 Основни операции по рефинансиране 131 747 12 378
5.2 Дългосрочни операции по рефинансиране 1 071 547 7 917
5.3 Обратни операции за фино регулиране 0 0
5.4 Структурни обратни операции 0 0
5.5 Пределно кредитно улеснение 2 979 1 030
5.6 Кредити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 17 −95
6 Други вземания от кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 191 721 2 174
7 Ценни книжа на резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 603 316 −2 349
7.1 Ценни книжа, държани за целите на паричната политика 280 219 −1 023
7.2 Други ценни книжа 323 097 −1 326
8 Дълг на сектор „Държавно управление“, деноминиран в евро 30 587 4
9 Други активи 250 398 −5 516
Общо активи 3 027 305 17 621
Пасиви (млн. EUR) Салдо Разлика спрямо предходната седмица в резултат на трансакции
В резултат на закръгляване общите суми/подсуми може да не се равняват.
1 Банкноти в обращение 891 508 2 895
2 Задължения към кредитни институции от еврозоната, свързани с операции по паричната политика, деноминирани в евро 1 105 241 16 914
2.1 Разплащателни сметки (покриващи системата за минимални резерви) 150 901 63 831
2.2 Депозитно улеснение 741 191 −47 027
2.3 Срочни депозити 212 000 0
2.4 Обратни операции за фино регулиране 0 0
2.5 Депозити, свързани с искания за допълнителни обезпечения 1 149 110
3 Други задължения към кредитни институции от еврозоната, деноминирани в евро 3 947 34
4 Издадени дългови сертификати 0 0
5 Задължения към други резиденти от еврозоната, деноминирани в евро 119 105 −5 615
5.1 Сектор „Държавно управление“ 107 684 −6 092
5.2 Други задължения 11 421 477
6 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в евро 138 772 9 172
7 Задължения към резиденти на еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 2 872 −1 134
8 Задължения към резиденти извън еврозоната, деноминирани в чуждестранна валута 10 149 258
8.1 Депозити, салда и други задължения 10 149 258
8.2 Задължения, произтичащи от кредитното улеснение по Механизма на обменните курсове ІІ 0 0
9 Специални права на тираж, предоставени от МВФ 54 716 0
10 Други задължения 215 805 −4 903
11 Сметки за преоценка 399 445 0
12 Капитал и резерви 85 748 0
Общо пасиви 3 027 305 17 621
ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите