Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema na dan 15. junija 2012

19. junij 2012

Postavke, ki niso v povezavi z operacijami denarne politike

V tednu, ki se je končal 15. junija 2012, se je stanje zlata in terjatev v zlatu (postavka sredstev 1) zmanjšalo za 1 milijon EUR, kar je posledica prodaje zlatih kovancev s strani ene od centralnih bank Eurosistema.

Neto stanje Eurosistema v tuji valuti (postavki sredstev 2 in 3, zmanjšani za postavke obveznosti 7, 8 in 9) se je zaradi transakcij s strankami in portfeljskih transakcij ter operacij povečevanja likvidnosti v ameriških dolarjih (glej spodaj) povečalo za 2 milijarde EUR na 226,9 milijarde EUR.

Likvidnostne operacije v ameriških dolarjih

Datum valutacije Vrsta transakcije Zapadli znesek Novi znesek
14. junij 2012 7-dnevna povratna transakcija za povečevanje likvidnosti v ameriških dolarjih 1,5 mrd USD 2,4 mrd USD

Transakcije za povečevanje likvidnosti je Eurosistem izvedel na osnovi dogovora o začasnih povratnih valutnih zamenjavah (zamenjalna linija) med Evropsko centralno banko in ameriško centralno banko.

Imetja Eurosistema v tržnih vrednostnih papirjih razen tistih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.2) so se zmanjšala za 1,3 milijarde EUR na 323,1 milijarde EUR. Vrednost bankovcev v obtoku (postavka obveznosti 1) se je povečala za 2,9 milijarde EUR na 891,5 milijarde EUR. Obveznosti do širše opredeljene države (postavka obveznosti 5.1) so se zmanjšale za 6,1 milijarde EUR na 107,7 milijarde EUR.

Postavke, ki so v povezavi z operacijami denarne politike

Neto posojanje Eurosistema kreditnim institucijam (postavka sredstev 5, zmanjšana za postavke obveznosti 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 in 4) se je povečalo za 68,1 milijarde EUR na 251,9 milijarde EUR. V sredo, 13. junija 2012, je zapadla operacija glavnega refinanciranja v višini 119,4 milijarde EUR, poravnana je bila nova v višini 131,7 milijarde EUR. Na isti dan so zapadle vezane vloge v višini 212 milijard EUR, zbrane pa so bile nove vloge v istem znesku. Prav tako v sredo, 13. junija 2012, je zapadla operacija dolgoročnejšega refinanciranja v višini 11 milijard EUR, obenem je bila poravnana nova v višini 18,9 milijarde EUR.

Uporaba odprte ponudbe mejnega posojila (postavka sredstev 5.5) je znašala 3 milijarde EUR (v primerjavi z 1,9 milijarde EUR prejšnji teden), uporaba odprte ponudbe mejnega depozita (postavka obveznosti 2.2) pa 741,2 milijarde EUR (v primerjavi s 788,2 milijarde EUR prejšnji teden).

Imetja Eurosistema v vrednostnih papirjih za namene denarne politike (postavka sredstev 7.1) so se zmanjšala za 1 milijardo EUR na 280,2 milijarde EUR. Do zmanjšanja je prišlo zaradi zapadlosti vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev, kar je več kot odtehtalo nakupe, poravnane tekom tedna v okviru drugega programa nakupa kritih obveznic. Tako je v tednu, ki se je končal 15. junija 2012, vrednost akumuliranih nakupov v okviru programa v zvezi s trgi vrednostnih papirjev znašala 210,7 milijarde EUR, vrednost portfelja v okviru prvega programa nakupov kritih obveznic je znašala 56,3 milijarde EUR, v okviru drugega programa pa 13,2 milijarde EUR. Vsi trije portfelji se vodijo kot naložbe v imetju do zapadlosti.

Tekoči računi kreditnih institucij euroobmočja

Zaradi vseh transakcij se je stanje tekočih računov kreditnih institucij pri Eurosistemu (postavka obveznosti 2.1) povečalo za 63,8 milijarde EUR na 150,9 milijarde EUR.

Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 432.701 −1
2 Terjatve do nerezidentov euro območja v tuji valuti 246.521 1.994
2.1 Terjatve do MDS 86.582 496
2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, dana posojila in druge terjatve 159.939 1.498
3 Terjatve do rezidentov euro območja v tuji valuti 48.160 −909
4 Terjatve do nerezidentov euro območja v EUR 17.612 996
4.1 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje in posojila 17.612 996
4.2 Terjatve iz kreditov v okviru ERM II 0 0
5 Posojanje kreditnim institucijam euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.206.289 21.229
5.1 Operacije glavnega refinanciranja 131.747 12.378
5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.071.547 7.917
5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
5.4 Strukturne povratne operacije 0 0
5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 2.979 1.030
5.6 Posojila v povezavi s pozivi h kritju 17 −95
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euro območja v EUR 191.721 2.174
7 Vrednostni papirji rezidentov euro območja v EUR 603.316 −2.349
7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 280.219 −1.023
7.2 Drugi vrednostni papirji 323.097 −1.326
8 Dolg širše države v EUR 30.587 4
9 Druga sredstva 250.398 −5.516
Skupaj sredstva 3.027.305 17.621
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 891.508 2.895
2 Obveznosti do kreditnih institucij euro območja v povezavi z operacijami denarne politike v EUR 1.105.241 16.914
2.1 Tekoči računi (ki krijejo sistem obveznih rezerv) 150.901 63.831
2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 741.191 −47.027
2.3 Vezane vloge 212.000 0
2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.149 110
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euro območja v EUR 3.947 34
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euro območja v EUR 119.105 −5.615
5.1 Širša država 107.684 −6.092
5.2 Druge obveznosti 11.421 477
6 Obveznosti do nerezidentov euro območja v EUR 138.772 9.172
7 Obveznosti do rezidentov euro območja v tuji valuti 2.872 −1.134
8 Obveznosti do nerezidentov euro območja v tuji valuti 10.149 258
8.1 Vloge, stanja in druge obveznosti 10.149 258
8.2 Obveznosti iz posojil v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka dodeljenih posebnih pravic črpanja MDS 54.716 0
10 Druge obveznosti 215.805 −4.903
11 Računi prevrednotenja 399.445 0
12 Kapital in rezerve 85.748 0
Skupaj obveznosti 3.027.305 17.621
KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije